Sökning: "specialidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet specialidrott.

 1. 1. Vad lär sig eleverna egentligen om psykisk hälsa? : En innehållsanalys av psykisk hälsa i gymnasiets läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sanna Tollefors; Joar Ankarstrand; [2020]
  Nyckelord :psykisk hälsa; läromedel; psykisk ohälsa; hälsa; skola; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur psykisk hälsa framställs i läromedel som används i den svenska gymnasieskolan. Detta analyserades utifrån ett salutogent och patogent perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Specialidrottselevers syn på ämnet idrott och hälsa : Innebandyspelares upplevelser av likabehandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alva Ödéhn; [2020]
  Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; likabehandling; specialidrott; speciella anpassningar; utbildning;

  Sammanfattning : Under min egen gymnasietid, gick jag på ett idrottsgymnasium och hade ämnet specialidrott. Eftersom jag därför vet att elever kan ha olika syn på det allmänna ämnet idrott och hälsa, så intresserades jag mig för att undersöka elevers syn på ämnet. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie om specialidrottselever och övriga elevers motivation till ämnet Idrott och Hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Håkon Groth; [2020]
  Nyckelord :Idrott och Hälsa; specialidrott; motivation; glädje; självbestämmande teorin;

  Sammanfattning : Physical Education is an obligatory subject in upper secondary school and the motivation differs among the students. Some students find it boring while others really enjoy the subject. It is possible to choose some kind of specialized physical education, where you specialize yourself in some form of the sport you practice. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars motivation för skolidrotten respektive föreningsidrotten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christofer Jonsson; [2019]
  Nyckelord :bedömd; föreningsidrott; grupp; intervjuer; motivation; skolidrott; övningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om elevers motivation för skol- respektive föreningsidrott. Forskning visar att många elever tycker att skolan är tråkig och motivationen är låg hos dem. LÄS MER

 5. 5. Lärstilar i ämnet specialidrott : Uppfattar specialidrottslärare att de planerar sin undervisning efter elevens olika lärstilar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Inger Fritzon; [2019]
  Nyckelord :lärstil; skidgymnasium; anpassning av undervisning; specialidrottslärare;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att se om specialidrottslärare vid svenska skidgymnasier uppfattar att de planerar sin undervisning utifrån elevens olika lärstilar. Data insamlades genom en kvalitativ semistrukturerad intervjuform, där fem lärare vid två skidgymnasium deltog. LÄS MER