Sökning: "specialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet specialisering.

 1. 1. HUR ANPASSAR SIG SJUKSKÖTERSKOR TILL ADMINISTRATION PÅ ARBETET? En kvalitativ studie om sjuksköterskors anpassningsstrategier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sandra Anic; [2019-03-04]
  Nyckelord :Professioner; Anpassningsstrategier; Administration; Medicinskt ansvariga sjuksköterskor; Specialistsjuksköterskor; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns mönster i hur professioner svarar på det administrativa arbetet. Uppsatsen syftar även till att analysera hur anpassningsstrategierna som används är relaterade till de olika perspektiven på den administrativa bördan och om det finns likheter eller skillnader beroende på professionernas specialisering. LÄS MER

 2. 2. Speciallärare i teori och praktik : En intervjustudie om speciallärares syn på sitt arbete och utbildningsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Virginia Mari; [2019]
  Nyckelord :speciallärare; speciallärarutbildning; professionsteori; intervju; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares arbetsuppgifter. Intentionen var vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras utbildning och ämnesdidaktiska specialisering. LÄS MER

 3. 3. Vad innebär perfektionism i samband med tidig specialisering? : En kvantitativ studie kring perfektionism och tidig specialisering hos unga idrottare på idrottsgymnasier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ellen Ljungströmmer; Linette Kouru; [2019]
  Nyckelord :perfektionism; tidig specialisering; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka perfektionism bland elever på idrottsgymnasier, inklusive möjliga skillnader i perfektionism mellan könen samt möjliga samband mellan perfektionism och elevernas specialiseringshistorik. Följande frågor skall besvaras i studien: Finns det någon skillnad i perfektionistisk strävan och/eller oro mellan könen? Finns det något samband mellan perfektionistisk strävan och/eller oro och elevernas historik kring idrottslig specialisering? Metod Denna uppsats är av kvantitativ art i form av enkäter. LÄS MER

 4. 4. Simulations of Astrocyte Induction by Transient Overexpression

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Jonas Petersson; [2019]
  Nyckelord :astrocyte; overexpression; sox9; nfia; nfib; n-cor; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Astrocytes are one of the most common types of cells found in the central nervous system, and they play an important supportive role for neurons and other brain cells. In order to obtain astrocytes for medical or experimental purposes, some protocols enable the production of astrocytes from stem cells, but it is of interest to be able to produce astrocytes from fibroblasts, a cell type found in the skin. LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Assessment of a Road Ferry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Ringström; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; Swedish Transport Administration STA ; STA Road Ferries; road ferry; environmental impact; environmental performance; ferry transport; Livscykelanalys LCA ; Trafikverket; Färjerederiet; vägfärja; miljöpåverkan; miljöprestanda; färjetransport;

  Sammanfattning : On a national level, the Swedish Transport Administration (STA) constitute the responsibleauthority for national long-term infrastructure planning in Sweden and therefore has animportant role for limit the environmental load from domestic transport. STA Road Ferries isresponsible actor within STA, for national infrastructure planning connected to public marinetransport and has formulated the goal of net zero GHG emissions by year 2045 for the ferryfleet. LÄS MER