Sökning: "specialists nurses"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden specialists nurses.

 1. 1. Etablerandet av vårdrelation utifrån Fundamentals of Care i den perioperativa perioden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Tobias Krajnik Åkerberg; Olivia Mellgren; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; Fundamentals of Care; perioperative nursing; Perioperativ vård; Fundamentals of Care; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care innefattar de grundläggande delarna i en patients vårdbehov uppdelade i olika dimensioner. En dimension är etablera vårdrelation. Tidigare forskning belyser bemötande och vårdrelation utifrån sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i olika vårdkontexter. LÄS MER

 2. 2. Digital transformation of healthcare services in developing countries : An exploratory research of healthtech opportunities in Bottom of the Pyramid (BOP) markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Rundqvist; Amanda Von Schinkel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of new technologies within healthcare open up for important and valuable opportunities for businesses as well as for individuals. Mobile health is one of the most important digital innovation, since patients get the opportunities to self-manage diseases and to receive healthcare services from specialists wherever and whenever. LÄS MER

 3. 3. Svårt med svårläkta sår : En intervjustudie med sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; qualitative content analysis; skills development; wound care; erfarenhet; kompetensutveckling; Benner; kvalitativ innehållsanalys; sårbehandling; såromläggning; svårläkta sår; samverkan; organisation; roller; ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är sjuksköterskans ansvarsområde, trots att undersköterskor oftast sköter uppgiften. Det finns inget hinder i lagstiftningen att sårbehandlingen överlåts på undersköterskan, förutsatt att vården är patientsäker. LÄS MER

 4. 4. Renhet och status : En studie om relationen mellan sjuksköterskeprofessionens arbete och interna statusfördelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Profession; Status; Nurse profession; Purity; Work; Profession; Status; Sjuksköterskeprofession; Renhet; Arbete;

  Sammanfattning : Health care-organizations in Sweden are trying to replace the nursing profession in matters that the nurses are trained to do - which is care-related work – while it is only occasionally due to a lack of nurses. While this is happening, the care-related aspect of the profession is said to be the most appealing quality for people who wish to become nurses; “to make adifference for people in need”. LÄS MER

 5. 5. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och dokumentera smärta hos sederade eller sövda icke-verbala patienter : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Samantha Liljegren; Stina Wessling; [2020]
  Nyckelord :documentation; intensive care nurse; nurse anesthetist; nonverbal; pain assessment; anestesisjuksköterska; dokumentation; icke-verbal; intensivvårdssjuksköterska; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtbedömningar är ett vanligt förekommande moment i anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors dagliga arbete. Tidigare forskning visar att det finns okunskap om att sederade patienter inte behöver smärtbedömas, trots att annan forskning visar att patienter kan uppleva smärta under sedering eller sövning. LÄS MER