Sökning: "specialized care"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden specialized care.

 1. 1. Vem har nytta av en siffra? : -      en fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Karin Halldorf; [2019]
  Nyckelord :Improvement knowledge; information transfer; pain rating; mitigate symptoms; consensus.; Förbättringskunskap; informationsöverföring; smärtskattning; symtomlindring; samsyn.;

  Sammanfattning : Vem har nytta av en siffra?– En fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.   Bakgrund: Palliativ vård, vård i livets slut, ändrar fokus från bot till lindring. LÄS MER

 2. 2. Patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården : En analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Abrahamsson; Ramona Bladh; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; mental illness; nurse; patient; stigma; Hälso- och sjukvård; patient; psykisk ohälsa; sjuksköterska; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samlingsord som täcker både psykiska besvär och psykiatriska diagnoser. Hälso- och sjukvården består av en vårdkedja där primärvård, länssjukvård, regionsjukvård, nationell högspecialiserad vård och hemsjukvård ingår. LÄS MER

 3. 3. "Att välja mellan två onda ting" : sjuksköterskans reflektioner och resonemang kring palliativ sedering

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Blomgren; Jeannette Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Palliative sedation; End of life; Nurse; Experience; Palliativ vård; Palliativ sedering; Livets slutskede; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Den palliativa vårdens ambition är att lindra symtom vid obotlig sjukdom och att främja livskvalitet för patienter och deras närstående vid fysiska, psykologiska, sociala eller existentiella behov. Inom den specialiserade palliativa vården finns patienter med komplexa symtombilder som i livets slutskede inte kan symtomlindras annat än med hjälp av palliativ sedering som behandlingsform. LÄS MER

 4. 4. Stöd till patienter med cancersjukdom : En systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kateryna Enstedt; Hedvig Pettersson; [2019]
  Nyckelord :cancer; patienter; stöd; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background:Nurses can meet patients with cancer in different areas of care. Patients with cancer have an impact on their entire life and experience life differently after diagnosis. Patients appear to need individualized support from healthcare providers, where the nurse can play a key role. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede inom kommunal hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Andersson; Kristina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :co-operation; district nurse; feelings; home care; palliative care; distriktssköterska; hemsjukvård; känslor; palliativ vård; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att vården är lindrande och inte botande, där fokus ligger på att främja livskvalitet ända in i döden. Den palliativa vården varierar i Sverige. Palliativ vård är ett stort ansvarsområde för distriktssköterskor anställda vid kommunal hemsjukvård. LÄS MER