Sökning: "speciallärare matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden speciallärare matematik.

 1. 1. Olika sätt att förstå matematik : Kartläggning av elevers strategival och matematikens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för elever i åk 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joanna Vikergård; Anna Wikström Berggren; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; kartläggning; KASAM; matematik; strategier; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka variationer kring hur elever förstår vissa matematiska begrepp och vilka strategier de använder för att lösa matematiska uppgifter samt hur de utvecklat denna praktik. Denna kunskap kan vara ett stöd för speciallärare/specialpedagoger i arbetet med att stötta både elever och lärare i den kunskapande processen, både i verksamheten samt vid kartläggning på individ- och gruppnivå. LÄS MER

 2. 2. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av skolmatematiken, extra anpassningar och särskilt stöd : -en intervjustudie med några högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Ploman; Kerstin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :elevperspektiv; extra anpassningar; inkluderingsbegreppet; matematiksvårigheter; skolmatematik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur några högstadieelever i matematiksvårigheter upplever skolmatematiken och de extra anpassningar och det särskilda stöd de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet. Vi valde att göra en kvalitativ studie med 8 elever, i åk 8 och åk 9, för att få en bild av elevernas upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Speciallärare i teori och praktik : En intervjustudie om speciallärares syn på sitt arbete och utbildningsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Virginia Mari; [2019]
  Nyckelord :speciallärare; speciallärarutbildning; professionsteori; intervju; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares arbetsuppgifter. Intentionen var vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras utbildning och ämnesdidaktiska specialisering. LÄS MER

 5. 5. Matematiksvårigheter och diagnosen ADHD : En komplexitet i flera dimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Sikström; [2019]
  Nyckelord :ADHD; arbetsminne; exekutiva funktioner; inkludering; lärmiljö; matematiklärande; matematiksvårigheter; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur åtta speciallärare från olika delar av Mellansverige ser på svårigheter som elever med diagnosen ADHD kan möta i matematik. Studien har fokus i tre huvudfrågor: Vad speciallärare identifierar för svårigheter, hur man förklarar dem och vilka anpassningar som speciallärarna medverkar i. LÄS MER