Sökning: "speciallärare utvecklingsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden speciallärare utvecklingsstörning.

 1. 1. Övergång förskola-grundsärskola : samverkan mellan förskola och grundsärskola med sikte på kommunikation och samspel.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Andersson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; grundsärskola; övergång; samverkan; utvecklingsstörning; stöd; anpassningar; kommunikation; samspel; lärmiljö; delaktighet och inkludering;

  Sammanfattning : Studien har behandlat hur förskollärare och speciallärare (inriktning utvecklingsstörning) arbetar för att utveckla kommunikation och samspel för barn/elever med utvecklingsstörning i respektive verksamhet och hur de i övergången mellan skolformerna upplever och arbetar för att barnet/eleven ska få med sig färdigheter inom kommunikation och samspel och utveckla dem i grundsärskolan. Syfte: Utifrån förskollärares och speciallärares redogörelser finna implikationer för hur samverkan och samarbetet mellan skolformerna skulle kunna utvecklas i övergången förskola-grundsärskola för att barnet/eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt i kommunikation och samspel. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk handledning : En studie om specialpedagogers/speciallärares upplevelser och erfarenheter av handledning till lärare som undervisar integrerade grundsärskoleelever.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Bandling; Maria Gulin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :fenomenologi; grundsärskola; handledning; integrerade elever; specialpedagogik; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sju specialpedagoger, som erbjuder och genomför specialpedagogisk handledning till lärare som undervisar integrerade grundsärskoleelever, upplever och beskriver handledningens syfte, fokus och sin egen roll i handledningssamtalet samt vad specialpedagogerna/speciallärarna upplever att lärarna efterfrågar. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av strukturerade och semistrukturerade enskilda intervjuer samt fokusgruppintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Elevassistentrollen i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Maria Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning; elevassistent; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevassistenternas uppdrag inom särskolan, genom att lyssna till, jämföra och analysera speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenters utsagor kring undervisningen inom gymnasiesärskolan. Drivkraften bakom studiens inriktning utgår från forskarens upplevelser inom såväl lärar-, som elevassistentrollen. LÄS MER

 4. 4. Drömmar i särklass! : En studie med fem elever på gymnasiesärskolan och deras tankar om framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Caroline Andersson; [2018]
  Nyckelord :Sysselsättning; delaktighet; gymnasiesärskola; levnadsvillkor; självständighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa de funderingar och tankar som elever med utvecklingsstörning kan ha inför sin framtid. Tanken är också att synliggöra de önskemål som eleverna har för att känna sig delaktiga vid inflytandet av sin egen undervisning genom att ta reda på om elevernas önskemål återspeglar skolans tankar om inflytande och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Det är lätt att man tänker för stort : En kvalitativ studie om hur några speciallärare främjar elevernas autonomi i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kristina Alricson; Helen Brandehav; [2017]
  Nyckelord :autonomi; utvecklingsstörning; träningsskola; lärmiljö; relationellt- och sytemteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER