Sökning: "speciallärarens yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden speciallärarens yrkesroll.

 1. 1. Förstelärarnas yrkesroll kontra specialpedagogernas och speciallärarnas

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Grevskog; [2018]
  Nyckelord :Förstelärare; samarbete; speciallärare; specialpedagog; uppdragsbeskriving; yrkesfunktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Grevskog, Izabella (2018). Förstelärarnas yrkesroll kontra specialpedagogernas och speciallärarnas. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Speciallärarens yrkesroll mot examensordningen - En fenomenografisk studie av fyra speciallärares uppfattningar av sin yrkesroll inom matematikutveckling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirna Elmasri; [2018]
  Nyckelord :Speciallärarutbildning; Speciallärare mot matematikutveckling; Relationellt perspektiv; Speciallärarrollen;

  Sammanfattning : Studiens avsikt är att bidra med kunskap om hur speciallärares yrkesroll mot matematikutveckling konkret kan gestaltas och hur speciallärarna uppfattar deras yrkesroll relaterar till utbildningens mål. Med hopp om att studien ska leda till kunskap kring hur man bygger broar mellan teori och verklighet när uppdraget relateras till utbildningens mål och teoretisk perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Drömmar i särklass! : En studie med fem elever på gymnasiesärskolan och deras tankar om framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Caroline Andersson; [2018]
  Nyckelord :Sysselsättning; delaktighet; gymnasiesärskola; levnadsvillkor; självständighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa de funderingar och tankar som elever med utvecklingsstörning kan ha inför sin framtid. Tanken är också att synliggöra de önskemål som eleverna har för att känna sig delaktiga vid inflytandet av sin egen undervisning genom att ta reda på om elevernas önskemål återspeglar skolans tankar om inflytande och delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens roll på gymnasiet : En intervjustudie kring specialpedagogens uppdrag, sammanhang och arbetsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Christina Linderos; [2016]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; elev; elevhälsa; gymnasium; krav-; kontroll- och stödmodell; mandat; samverkan; specialpedagog; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : Då det i svensk forskning saknas studier kring specialpedagogens roll på specifikt gymnasieskolor syftar denna studie till att få närmare kunskap om specialpedagogens uppdrag i förhållande till elevhälsa och det elevvårdande arbete som bedrivs på gymnasieskolor. Empiriskt material samlades genom intervjuer med åtta på gymnasiet verksamma specialpedagoger. LÄS MER

 5. 5. UTBILDNING OCH YRKESROLL : Några studenters reflektioner kring sin utbildning till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marianne Elf Verrier; Annika Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Diagnos utvecklingsstörning; speciallärare; särskola; utbildning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge nyexaminerade speciallärares syn på hur de upplevt att utbildningen till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning rustat dem för en mycket varierande yrkesroll. Eftersom studenter som undervisats i speciallärarutbildningen med inriktning mot utvecklingsstörning förväntas bli experter på vad det innebär att vara utvecklingsstörd i ett inlärningsperspektiv, innehåller studiens centrala delar: historiskt perspektiv, diagnosen utvecklingsstörning, särskolans karraktär samt yrkesrollen och speciallärarundervisningen. LÄS MER