Sökning: "speciallärarens yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden speciallärarens yrkesroll.

 1. 1. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 2. 2. Vad ska jag göra som specialpedagog? : En materiell-diskursiv analys av specialpedagogers uppdrag och yrkesroll i ett skolområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Helena Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Material-discursive analysis; performative agent; principal´s role; special education teacher’s assignment and professional role; Materiell-diskursiv analys; performativ agens; rektors roll; specialpedagogens uppdrag och yrkesroll;

  Sammanfattning : Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll har i många år uppmärksammats i forskningen, främst i förhållande till speciallärarens uppdrag och yrkesroll för att belysa likheter och skillnader. Denna studie har en ambition att bidra till att belysa vad som påverkar utformningen av en specialpedagogs uppdrag och yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens utmaningar i en komplex yrkesvardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Andrén; Katarina Sunder Lindberg; [2020]
  Nyckelord :communitys of practice; komplex yrkesroll; situated learning; specialpedagogens utmaningar;

  Sammanfattning : Resultatet av studien kan visa vad blivande specialpedagoger har att vänta av sin blivande yrkesroll. Vi hoppas att genom studien kan ge läsarna en djupare förståelse för yrkets komplexitet och de utmaningar specialpedagoger kommer att möta i en framtida yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Rektorers uppfattning om specialpedagogens yrkesroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Olander; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagog; rektor; skolutveckling; SENCO; specialpedagogik; ledarskap; systemteori; specialpedagogens yrkesroll; organisering; skolors organisering av specialpedagogen;

  Sammanfattning : Specialpedagogprogrammet uppkom 1990 men trots detta finns fortfarande oklarheter på skolorna vad specialpedagogens arbetsuppgifter är. Det märks att det på flera skolor råder en viss förvirring och i många fall bristande kunskap kring vad en specialpedagog ska göra. LÄS MER

 5. 5. Hur digitala verktyg och digitala hjälpmedel kan främja samhandling och tillgänglighet i särskolans undervisning : Några lärares tankar kring förutsättingar och användande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ekblad; Elisabeth Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket ska lärare säkerställa god och väl anpassad undervisning som främjar alla elevers utveckling. Förutsättningen för lärande och utveckling, enligt specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], är att få känna och uppleva delaktighet. Då behöver möjligheterna för det förbättras för elever med funktionsnedsättning. LÄS MER