Sökning: "specialpedagog enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden specialpedagog enkät.

 1. 1. Pedagogers användande av digitala verktyg inom läs- och skrivundervisning : En enkät- och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Israelsson; [2017]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; dator; iPad; andraspråkselever.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för erfarenheter av att använda sig av digitala verktyg i undervisningen av andraspråkselever och elever med läs – och skrivsvårigheter samt hur det påverkar inlärningen. Syftet är även att ta reda på hur pedagogerna beskriver hur digitala verktyg gynnar läs -och skrivinlärningen. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet i en digital kontext : En studie av extra anpassningar i nätbaserade kurser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sofia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Tillgänglighet; extra anpassningar; nätbaserad undervisning; distansundervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Studien behandlar specialpedagogiskt stöd i nätbaserad vuxenutbildning. Syftet är att bidra med ökad kunskap om hur man kan möta och stödja eleven för att eftersträva ökad tillgänglighet. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom elevhälsan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Larsson; [2016]
  Nyckelord :Elevhälsa; Förebyggande arbete; Hälsofrämjande arbete; Hälsopromotion; KASAM;

  Sammanfattning : Abstrakt Larsson, Anna (2016), Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom Elevhälsan Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien utgår ifrån vad skollagen säger om elevhälsans uppdrag som främst är förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 4. 4. Skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv : En kvantitativ studie om i vilken utsträckning skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Helena Almqvist; [2016]
  Nyckelord :Special education; school principals; systematic quality work; Specialpedagog; skolledare; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Att möta elever i svårigheter blir allt vanligare i dagens skola. För att möta denna utveckling framgångsrikt, framhåller flera forskare en vinst med ett specialpedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Va? Är det upp till oss? - En studie om ”kulturer” och specialpedagogens bidragande stöd till den ”positiva kulturen”.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ellinor Lindahl; [2015-10-12]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; vinjett; kultur; klimat; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att belysa hur specialpedagoger kan bidra för att hjälpa arbetslag att öka det positiva klimatet. För att nå detta syfte har jag valt att redogöra för de olika kulturerna, vad som kännetecknar och vilka faktorer som bidrar till det negativa respektive det positiva klimatet. LÄS MER