Sökning: "specialpedagog examensarbete liu"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden specialpedagog examensarbete liu.

 1. 1. Vad ska det leda till? : – En kvalitativ studie om lärares förväntningar på en ADHD-utredning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Malm; Ulrika Folkesson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; lärares förväntningar; specialpedagog; fenomenografi;

  Sammanfattning : Det finns idag en större kännedom om neuropsykiatriska tillstånd hos barn och efterfrågan på neuropsykiatriska diagnosutredningar ökar därför både i Sverige och resten av världen. Det är många gånger läraren som initierar en utredning. LÄS MER

 2. 2. Man trollar med knäna och väcker inte den björn som sover : Några lärares syn på extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabeth Wrang; [2017]
  Nyckelord :additional adjustments; general advice; thematic analysis; support and special need educators; extra anpassningar; allmänna råd; tematisk analys; stödverksamhet och specialpedagog;

  Sammanfattning : Lagen om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram trädde i kraft den 1 juli 2014. Denna lag påverkade all personal från förskola till gymnasium och till sin hjälp fick skolorna allmänna råd från Skolverket med kommentarer om hur arbetet med extra anpassningar ska utföras. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk handledning i förskolan : En fenomenografisk studie av förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om pedagogisk handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Frida Larsson-Clewe; [2015]
  Nyckelord :Pedagogisk handledning; förskola; specialpedagog; förskollärare; uppfattningar;

  Sammanfattning : Abstract Ett examensarbete om verksamma pedagogers syn på pedagogisk handledning i förskolan. Syftet med arbetet är att ge en inblick i pedagogers uppfattningar om pedagogisk handledning samt få en indikation på om och i så fall hur förskollärarens uppfattningar liknar eller skiljer sig från specialpedagogens uppfattningar i frågan om fenomenet pedagogisk handledning. LÄS MER

 4. 4. Rättvisa är att göra olika : En studie om specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om yrkesrollen och en skola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jenny Lindmark; Erika Lundkvist; [2011]
  Nyckelord :En skola för alla; Specialpedagog; Speciallärare; Dilemmaperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om sin yrkesroll, elever de möter och det specialpedagogiska verksamhetsområdet i grundskolan. Syftet är även att studera vad begreppet en skola för alla innebär för specialpedagogerna/speciallärarna. LÄS MER