Sökning: "specialpedagogens yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden specialpedagogens yrkesroll.

 1. 1. Lärares uppfattningar om specialpedagogens yrkesroll - En halvstrukturerad kvalitativ intervjustudie med åtta lärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Friberg; Marie Malmström; [2020-03-04]
  Nyckelord :specialpedagog; speciallärare; examensordning; professionsteori; jurisdiktion; inkludering; lärmiljö;

  Sammanfattning : Special educational needs coordinators (SENCOs) and Special education teachers (SETs) (Abbott, 2007), which in Sweden are referred to as specialpedagoger and speciallärare – two different professions or just the same? In retrospect the field of special needs education (SNE) reveals a certain vagueness whether both categories are entitled and at times there has been only one education and one profession instead of two. At present there are two, but this study indicates that opinions on the working field differ when it comes to the interpretation of the professions. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet En kvalitativ studie om tio specialpedagogers arbetsuppgifter relaterat till examensmålen ”Färdighet och förmåga”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Thomas Hult; Edina Norrgård; Ottosson Elisabeth; [2020-03-02]
  Nyckelord :specialpedagog; uppdrag; examensmål; systemteori; relationer; lärmiljö;

  Sammanfattning : Forskning inom skolverksamheter tenderar att ha fokus på åldrar från förskola till högstadiet. Det finns således relativt liten forskning kring gymnasiet vid jämförelse, varför denna studie fick inriktning mot detta stadium. LÄS MER

 3. 3. Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maj Knast; [2020]
  Nyckelord :specialpedagog; professionsteori; yrkesroll; examensordningen; förväntningar; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteratur- och enkätstudien är att söka efter svar på varförspecialpedagoger ofta får arbetsuppgifter som inte överensstämmer med examensordningen ochdelar av den specialpedagogiska utbildningen. För att nå syftet har följande frågeställningarformulerats: Vilka faktorer kan ha orsakat förvirringen kring specialpedagogens roll? Vilka lösningar kan vara tänkbara för att få bukt med förbistringen kring vad enspecialpedagog ska och bör göra?Metoden är en mixed method med både kvantitativ och kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogens roll : Hur ser samarbetet med förskolans pedagoger ut och hur påverkar maktstrukturer vad som blir det bästa för barnet? En kvalitativ studie utifrån förskolpedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elsa Noreen Klasson; Gabriella Harlén; [2020]
  Nyckelord :Special educator teacher; authority; cooperation; discourse analysis; Specialpedagog; makt; samarbete; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som genom diskursanalys ämnar ta reda på hur samarbetet mellan förskolpedagoger och specialpedagoger ser ut på förskolor. Studien utfördes i en storstadsregion i Sverige. Alla barn ska få rätt till stöd i alla skolformer. LÄS MER

 5. 5. En simulerad yrkesroll? : Baudrillard, hyperrealitet och examensordningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna-Vira Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Examensordningen; Hyperrealitet; Jean Baudrillard; Postmodernism; Simulering; Specialpedagogens yrkesroll; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt huruvida den specialpedagogiska diskursen så som den presenteras i examensordningen kan sägas generera en hyperreell specialpedagogisk yrkesroll. Det empiriska materialet bestående av examensordningarna för specialpedagogutbildningen (1993-2017) har analyserats med diskursteoretisk metod för att sedan placeras i relation till Jean Baudrillards teorier om det postmoderna samhällets simulerade verklighet. LÄS MER