Sökning: "specialpedagogik anknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden specialpedagogik anknytning.

 1. 1. Specialpedagogik i omvandling : en kvalitativ studie om tvålärarskap och inkludering

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna-Karin Davidsson; Mette Fischer; [2021]
  Nyckelord :Ekologisk systemteori; inkludering; neuropsykiatriska svårigheter; relationellt perspektiv; samundervisning; specialpedagogik; tvålärarskap; tvålärarsystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka, analysera och diskutera tvålärarskap för elever i behov av stöd ur specialpedagogers och rektorers perspektiv. Studien är en kvalitativ intervjustudie och undersöker vilka fördelar och nackdelar det finns med tvålärarsystemet för inkludering. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända gymnasieelevers uppfattningar av den svenska skolan med fokus på delaktighet och språkutveckling En vinjettstudie på två skolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Stina Burke; Maria Ljung; [2020-01-16]
  Nyckelord :Nyanlända; delaktighet; andraspråkutveckling; lärarengagemang; sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om några nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om egen språkinlärning och delaktighet i skolan.Teori: Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utgjorde vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk samverkan över skogränsen till förskolans kök? : En kvalitativ intervjustudie av några kockar i förskolan och deras uppfattningar om delaktighet i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i anknytning till måltid och mat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Nea Hillström; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Specialpedagogisk samverkan; måltid; särskild kost; specialkost; måltidspersonal; kock i förskolan; samarbete; delaktighet.;

  Sammanfattning : Förskolans organisation och praxis att involvera kocken på förskolan i specialpedagogiskt arbete kring barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor, beskrivs i denna kvalitativa intervjustudie. Detta genom åtta förskolkockars uttalanden. LÄS MER

 4. 4. Aktionsforskning i praktiken - Om förskolepedagogers möjligheter till professionsutveckling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anita Österberg; [2016-01-22]
  Nyckelord :aktionsforskning; verksamhets- och professionsutveckling i förskolan; kollegialt lärande; lärande organisationer; motstånd mot lärande; hållbar utveckling i förskolan;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen har tre syften. Det första är att undersöka hur pedagogerna på en kommunal förskola ser på och arbetar med verksamhets- och professionsutveckling i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Barn i behov av särskilt stöd Berikar Samhället : - En studie gällande hur pedagoger i förskolan resonerar kring begreppet och arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josephine Harvey; Penny Sleet; [2016]
  Nyckelord :förskola; barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet resonerar kring begreppet, och arbetet med, barn i behov av särskilt stöd. I studien valde vi att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod vilka sedan har analyserats utifrån aktuell forskning och satts i relation till ett sociokulturellt perspektiv samt det relationella-, kategoriska- och dilemmaperspektivet. LÄS MER