Sökning: "specialpedagogik matematik och svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden specialpedagogik matematik och svenska.

 1. 1. ”Det har inte varit svårt att gå till skolan men svårt i skolan”. En kvalitativ intervjustudie om ungdomars syn på orsaker till sina svårigheter i matematik och hur svårigheterna hade kunnat minimeras eller avhjälpas.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Eneroth; [2023-02-16]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; lärare-elev-relationer; delaktighet; övergångar;

  Sammanfattning : I Sverige på 2000-talet finns en stark förväntan i samhället att elever studerar minst grundskolans nio år och därefter tre år på gymnasiet. Om en elev inte klarar godkänd nivå i grundskolan i ett eller flera av de ämnen som kallas kärnämnen, engelska, matematik och svenska, får eleven gå ett eller flera år på gymnasiets introduktionsprogram tills kunskaperna bedöms som tillräckliga enligt betygskriterierna i årskurs nio. LÄS MER

 2. 2. Matematikutveckling i de tidiga skolåren : Specialpedagogers och speciallärares beskrivningar från identifiering till stödinsatser, med ett särskilt fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Miriam Lindström; Sandra Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Kartläggning; matematiksvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; stödinsatser; specialpedagogik ;

  Sammanfattning : I såväl läroplaner som samhället i stort ställs höga krav på den kommunikativa förmågan och matematiska kunskaper. Svenska skolresultat visar att det finns ett behov att granska och säkerställa undervisning i matematik i relation till elevers språkliga kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Lärares och speciallärares arbete med matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jens Ahlbäck; David Eklund; [2023]
  Nyckelord :differentierad undervisning; interventioner; matematiksvårigheter; specialpedagogik; framgångsrika strategier i matematik;

  Sammanfattning : I svensk grundskola är matematik det ämne där flest elever går ut årskurs 9 utan ett godkäntbetyg. Den svenska grundskolan behöver bli bättre på att upptäcka och åtgärdaundervisningssituationen för elever som hamnat i matematiksvårigheter samt arbetaförebyggande för elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Skolverkets bedömningsstöd - Vad händer sedan?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lise-Lotte Åstrand; Marie-Louise Karlberg; Maria Ekelin; [2022-10-14]
  Nyckelord :screening; bedömning; läsinlärning; tidig upptäckt; tidig insats;

  Sammanfattning : Skolverket gav 2016 ut det nya bedömningsstödet för svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1-3 och beslut togs att bedömningsstödet skulle vara obligatoriskt för årskurs 1 (Utbildningsutskottets betänkande 2015/16: UbU4). Kritik kring bedömningsstödet har framförts då det gäller brist på tydlighet för den fortsatta läsundervisningen samt att bedömningsstödet riskerar att inte identifiera alla elever som är i behov av tidiga insatser (Dyslexiföreningen, 1/2019). LÄS MER

 5. 5. “Matematik blir tråkigt när man inte förstår” : En intervjustudie med låg- och mellanstadielärare om deras upplevelser gällande faktorer som främjar elevers intresse för matematik, samt deras samverkan med specialpedagogen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Emma Staflin; Sara Gyrulf; [2022]
  Nyckelord :Mathematics; Student interest; Relational competence; Social Climate; Special Pedagouge; Special Education Teacher; Matematik; Intresse; Relationskompetens; Socialt klimat; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka låg- och mellanstadielärares uppfattningar avseende faktorer som de anser kan främja elevers intresse för matematik. Vidare ämnar studien belysa hur lärare ser på specialpedagogens roll och samverkan i det arbetet. LÄS MER