Sökning: "specialpedagogik neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden specialpedagogik neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 1. 1. Grundskollärares specialpedagogiska fortbildningsbehov. : - Möjligheter och hinder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Fanny Berggren; Ann-Charlotte Javestad; [2021]
  Nyckelord :Fortbildningsbehov; specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet inom speciallärarutbildningen vid Stockholms universitet har som syfte attundersöka hur grundskollärare beskriver sitt behov av fortbildning inom det specialpedagogiska fältetför att möta elever i Behov Av Särskilt Stöd (BASS) och vilka möjligheter och hinder som anges föratt kunna uppfylla detta. Studien är kvalitativ och har en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). LÄS MER

 2. 2. Barns specialpedagogiska behov som utgångspunkt för organisering av förskolans verksamhet : med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundberg; Charlott Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; inkludering; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; organisering av förskolans verksamhet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de organiserar verksamhetentill barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att undersöka detta användese-postintervju där fem verksamma förskollärare i två närliggande kommuner beskrev hur deorganiserar verksamheten till barn med NPF. LÄS MER

 3. 3. Lärarrelevant NPF-kunskap : En kvalitativ studie om hur lärare och lärarstudenter ser på arbetet med elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ebba Knutsson; Nazanin Lilja; [2021]
  Nyckelord :specialpedagogik; lärarrelevant npf-kunskap; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; lärarutbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur lärare och speciallärare främjar matematikutveckling för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Granetin; Samar Khadar; [2021]
  Nyckelord :Didaktiska strategier; individuella anpassningar; matematik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Lärare och speciallärare använder sig av varierade metoder och strategier för att främja matematikinlärning för alla elever och särskilt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser). Elever med NPF-diagnoser har ofta behov av extra anpassningar i skolan och ibland även behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Musik + NPF = Sant : Musiklärares arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Evelina Landh; [2021]
  Nyckelord :music teaching; Autism; ADHD; special education; music education; musikpedagogik; NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; ADHD; autism; specialpedagogik; relationellt lärande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med ökad förståelse om musiklärares arbete med elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) i den ordinarie undervisningen. Jag har sökt finna både musiklärares arbetssätt och uppfattningar kring elever med NPF. Studien utgår från ett relationellt perspektiv. LÄS MER