Sökning: "specialpedagogik skola"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden specialpedagogik skola.

 1. 1. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER

 2. 2. NPF-mödrars livsvärld. Om känslor kring diagnostisering och bemötande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vanesa Lunde; [2023-03-22]
  Nyckelord :NPF; ADHD; autism; mödrar;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studiens syfte är att belysa och problematisera motsättningarna mellan samhällets förväntan på barns utveckling och NPF-mödrars känsla av osäkerhet och otillräcklighet, som byggs upp i mötet med omgivningens krav. Genom detta ämnar studien ge förslag till förbättringar gällande bemötande från vård och skola gentemot föräldrar, samt andra övergripande förbättringar i samhället för att minska den snäva syn på normalitet som råder. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av särskildaundervisningsgrupper : En intervjustudie från mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Franzén; [2023]
  Nyckelord :Elevröster; En skola för alla; Exkludering; Inkludering; Specialpedagogik; Stigma; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Franzén, M. (2022). Erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper -En intervjustudie med elever på mellanstadiet. (Experiences from special education groups – An interview study with students in middle school). LÄS MER

 4. 4. Hur specialpedagogiken har förändrats i styrdokumenten från 1998 till 2018.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Angelica Rasmusson; Rebecca Svensson; [2023]
  Nyckelord :Styrdokument; läroplanen; förskola;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att lyfta fram hur den specialpedagogiska professionen växt fram. Studien genomfördes i form av en innehållsanalys av läroplanerna från 1998, 2010, 2016 och 2018. Materialet sorterades med syfte att lyfta fram specialpedagogik. LÄS MER

 5. 5. Fritidshem och skola under 30 år : En studie av fritidspedagogers och lärares berättelser om samverkan för alla elever

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva-Karin Alm; [2023]
  Nyckelord :samverkan; fritidshem; skola; specialpedagogik; tillgänglig lärmiljö; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa kunskap om hur samverkan mellan fritidshem och skola skett och förändrats över tid med utgångspunkt från mötet mellan fritidspedagogprofessionen och lärarprofessionen. En viktig grund för detta intresse är vad samverkan mellan dessa professioner kan betyda för att förverkliga ”en skola för alla”. LÄS MER