Sökning: "specialpedagogik specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden specialpedagogik specialpedagog.

 1. 1. En skola för alla : en intervjustudie om tolkningar och svårigheter medimplementering av policydirektiv i lärarprofessionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marcus Björk; [2022]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; specialpedagogik; särskilt stöd; tillgänglighetsmodellen.;

  Sammanfattning : Björk, Marcus (2021). En skola för alla en intervjustudie om tolkningar och svårigheter med implementering av policydirektiv i lärarprofessionen. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Språklig sårbarhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Gustafsson; Sara Björnryd; [2022]
  Nyckelord :Lärmiljö; ordinarie förskola; specialpedagog; språkförskola; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Björnryd, Sara och Gustafsson, Malin (2022). Språklig sårbarhet i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik i förskolan : Begränsningar, möjligheter och målsättningarVad anser specialpedagoger och pedagoger är förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med barn i behov av stöd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elenore Björner; [2022]
  Nyckelord :: behov av stöd; möjlighet; pedagog; specialpedagog; specialpedagogik; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Utbildningen i förskolan skall vara likvärdig och arbetet i förskolan ska präglas av omsorg, välbefinnande, trygghet och utveckling. Detta hänger ihop med att det i läroplanen står att man inte ska bedöma det enskilda barnet och att de då kan bli svårt att veta om ett barn är i behov av stöd. LÄS MER

 4. 4. ”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Saida Charafi; Kerstin Haglund; [2021-08-18]
  Nyckelord :specialpedagog; profession; yrkesroll; uppdrag; tvärprofessionellt; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken syn de professioner som ingår i den samlade elevhälsan hade av specialpedagogens profession, yrkesroll och uppdrag. Studien ämnade också att undersöka hur professionerna upplevde arbetet i ett tvärprofessionellt team. LÄS MER

 5. 5. Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Nordhäll; Katarina Spjuth; [2021-08-10]
  Nyckelord :förebyggande elevhälsoarbete; främjande elevhälsoarbete; relationellt lärarskap; pedagogiskt ledarskap; specialpedagog;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande och främjande arbete. LÄS MER