Sökning: "specialpedagogik utvecklingsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden specialpedagogik utvecklingsstörning.

 1. 1. Övergång förskola-grundsärskola : samverkan mellan förskola och grundsärskola med sikte på kommunikation och samspel.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Andersson Andersson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; grundsärskola; övergång; samverkan; utvecklingsstörning; stöd; anpassningar; kommunikation; samspel; lärmiljö; delaktighet och inkludering;

  Sammanfattning : Studien har behandlat hur förskollärare och speciallärare (inriktning utvecklingsstörning) arbetar för att utveckla kommunikation och samspel för barn/elever med utvecklingsstörning i respektive verksamhet och hur de i övergången mellan skolformerna upplever och arbetar för att barnet/eleven ska få med sig färdigheter inom kommunikation och samspel och utveckla dem i grundsärskolan. Syfte: Utifrån förskollärares och speciallärares redogörelser finna implikationer för hur samverkan och samarbetet mellan skolformerna skulle kunna utvecklas i övergången förskola-grundsärskola för att barnet/eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt i kommunikation och samspel. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk handledning : En studie om specialpedagogers/speciallärares upplevelser och erfarenheter av handledning till lärare som undervisar integrerade grundsärskoleelever.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Bandling; Maria Gulin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :fenomenologi; grundsärskola; handledning; integrerade elever; specialpedagogik; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sju specialpedagoger, som erbjuder och genomför specialpedagogisk handledning till lärare som undervisar integrerade grundsärskoleelever, upplever och beskriver handledningens syfte, fokus och sin egen roll i handledningssamtalet samt vad specialpedagogerna/speciallärarna upplever att lärarna efterfrågar. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av strukturerade och semistrukturerade enskilda intervjuer samt fokusgruppintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Elevassistentrollen i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Maria Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning; elevassistent; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om elevassistenternas uppdrag inom särskolan, genom att lyssna till, jämföra och analysera speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och elevassistenters utsagor kring undervisningen inom gymnasiesärskolan. Drivkraften bakom studiens inriktning utgår från forskarens upplevelser inom såväl lärar-, som elevassistentrollen. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogiskt stöd till grundskollärare med integrerade grundsärskoleelever : Att skapa förutsättningar för elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Sofie Olsson; [2018]
  Nyckelord :individual integration; integration; inclusion; intellectual disability; compulsory school; middle and lower secondary school; primary teacher; special education; individintegrering; integrering; inkludering; utvecklingsstörning; grundsärskola; grundskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how some of primary teachers and support teachers in middle and lower secondary school, with help from special education advice and support, create conditions for learning for integrated students with intellectual disability. The research questions in the study are, how can special advice be arranged in the form of a network? What questions may be in focus for teachers and support teachers who teach student with intellectual disability? How does the teachers and support teacher reasons at the implementation of special advice. LÄS MER

 5. 5. Konsten att få det att hänga ihop... : En kvalitativ studie kring hur några lärare i särskolan arbetar med kunskap, delaktighet och bedömning.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tina Karphed; Sara Meschke; Anneli Ringkvist; [2017]
  Nyckelord :Kunskap; delaktighet; bedömning; självständighet; tid;

  Sammanfattning : Ungdomar som gått ut särgymnasiet vill idag mer med sina liv än att leva på existensminimum – och den inskränkning av delaktigheten som följer på det. Studiens syfte var att visa på hur läraren i särskolan arbetar för att hjälpa eleven till ett så självständigt liv som möjligt – både i skolan och i livet som följer efter. LÄS MER