Sökning: "specialpedagogik vygotskij"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden specialpedagogik vygotskij.

 1. 1. Inkluderande läsundervisning ur elevers perspektiv : En kvalitativ studie av hur elever i behov av stöd upplever skolans specialpedagogiska insatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monika Löfroth; [2018]
  Nyckelord :Läsutveckling; läsförståelse; inkludering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och ta del av hur elever upplever läsundervisningen i skolan. För att kunna besvara studiens frågeställningar har 12 elever i grundskolans låg- och mellanstadium intervjuats. Metodvalet har en kvalitativ ansats och utgår från semistrukturella intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Dragarbarn - för vems skull?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Nilsson; Marie Persson; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; dragarbarn; inkludering integrering; specialpedagogik; turtagning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att observera några samlingar på en integrerad förskoleavdelning för att se om det finns likheter och skillnader i bemötandet av dragarbarn jämfört med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen syftar också till att jämföra det bemötande dragarbarn får på en integrerad avdelning jämfört med barn med typisk utveckling på ordinarie avdelning. LÄS MER

 3. 3. E-postkultur i organisationer - En potentiell utvecklingsmöjlighet för individen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Brumark; [2016-01-22]
  Nyckelord :e-post; organisation; lärande; arbetspedagogik; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om e-postkulturen i en organisation är en potentiellarena för kunskapsbildning.Teori: Studien har teoretisk ansats i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatetdiskuteras utifrån Vygotskij, Säljö och Dysthes teorier. LÄS MER

 4. 4. Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter- Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Hansson; [2016]
  Nyckelord :HVB; NPF; Skolveckohem; scaffolding; Vygotskij; relational perspective; relationellt förhållningssätt; specialpedagogik; specialundervisning; special education; hemmasittare; rutiner;

  Sammanfattning : Abstrakt Hansson, Jenny (2016) "Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter" - Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem Syftet med denna studie är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv bidra med kunskap och öka förståelsen för hur före detta elever på ett Skolveckohem med integrerad skola, uppfattade sin skolgång. Syftet är vidare att få elevers egna berättelser om skolans arbetsmetoder och undervisning bidragit till deras eventuellt vidare studier. LÄS MER

 5. 5. The language stimulating classroom. An ethnographic study focusing on the environment, opportunities and interaction.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Kristensen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Det språkstimulerande klassrummet. En etnografisk studie med fokus på miljö, möjligheter och interaktion. LÄS MER