Sökning: "specialpedagogik."

Visar resultat 1 - 5 av 2085 uppsatser innehållade ordet specialpedagogik..

 1. 1. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 3. 3. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 4. 4. Matematikångest hos elever i högstadium och gymnasium. Ett urval av manifestationer, konsekvenser och aspekter av undervisningen som har intresserat forskningen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carina Carlander; [2022-12-14]
  Nyckelord :matematikångest; elever; lärare; beteende; metoder; samarbeta; feedback; samtala; mindfulness;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att få kunskap om vad forskningen behandlar vad gäller hur matematikångest tar sig i uttryck, dess konsekvenser och undervisningens betydelse. Metod: Examensarbetet innefattar en allmän litteraturstudie, som syftar till att ge en bild över forskningsläget i ämnet matematikångest hos elever på högstadium och gymnasium. LÄS MER

 5. 5. Med grammatiken i skrivpraktiken. En aktionsforskningsstudie om ett försök att gå från traditionell till kontextuell grammatikundervisning i kursen Svenska 2

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Strindberg; [2022-12-14]
  Nyckelord :grammatik; skolgrammatik; traditionell grammatik; kontextuell grammatik; aktionsforskning; the LEAD principle; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien, vars ansats är aktionsforskning, är tudelat. Den syftar dels till att pröva att förändra min grammatikundervisningspraktik, från en traditionell och isolerad till en kontextuell och funktionell genomförd under en längre tid, dels till att producera kunskap genom en analys av denna förändringsprocess och dess utfall. LÄS MER