Sökning: "specialpedagogisk bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden specialpedagogisk bedömning.

 1. 1. Förskoleklasslärares uppfattningar om Skolverkets kartläggningsmaterial för tidiga stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Linander; [2020]
  Nyckelord :Nationell kartläggning; Formativ bedömning; Tidiga stödinsatser; Förskoleklassens undervisning; Specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka kunskapen om förskoleklasslärares uppfattningar om arbetet med nationell kartläggning i förskoleklass, dess uppföljning och koppling till tidiga stödinsatser. Studien utgår från fem frågeställningar där fokus ligger på anpassningar i undervisningen, samarbete med specialpedagogisk kompetens och kartläggningens koppling till tidiga stödinsatser. LÄS MER

 2. 2. Hitta språket - hitta undervisningen : Lärares tankar kring kartläggningsmaterialet i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Colin; Lisa Roslund; [2020]
  Nyckelord :bedömning; förskoleklass; kartläggning; tidiga insatser; överlämning;

  Sammanfattning : I den svenska skolan har antalet obligatoriska avstämningar ökat. De införs allt tidigare under elevens skoltid. LÄS MER

 3. 3. Stöd är alltid välkommet : en studie av nationella bedömningsstödet i förhållande till läsundervisning och speciallärarens uppdrag

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Grankvist; Susanne Borg; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Nationellt bedömningsstöd i läsutveckling; speciallärarens roll; stödinsatser;

  Sammanfattning : Då svenska elevers resultat i läsförståelse rasade i PISA-undersökningar fick Skolverket i uppdrag av regeringen att arbeta fram stödåtgärder, ett obligatoriskt och nationellt bedömningsstöd för årskurs 1, som skulle kartlägga elevens läskunskaper och kunna bidra med att förbättra elevernas läsförståelse. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några lärare i de tidiga skolåren uttrycker att resultaten av bedömningsstödet legat till grund för efterföljande läsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Systematisk övergång : En specialpedagogisk analys av lärares muntliga framställningar om övergång från grundskola till gymnasiets Språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sofie Hammarqvist; [2017]
  Nyckelord :övergång; överlämning; stadieövergång; samverkan; konflikt; dokumentation; bedömning; Språkintroduktion; skola; nyanländ; elev; läridentitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera muntliga framställningar av lärare på gymnasiets Språkintroduktion, om övergången av elever från grundskolan till Språkintroduktionen på gymnasiet. Som metod användes insamling och analys av kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vad kännetecknar en språkutvecklande lärmiljö? : Hur verksamma lärare och specialpedagoger ser på pedagogiska lärandemiljöer som utvecklar och främjar barns och elevers språkliga utveckling.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Catarina Lindskog; Charlotte Lundqvist Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; språklig sårbarhet; språkutvecklande lärmiljö;

  Sammanfattning : Studien tydliggör hur viktigt det är att lärare arbetar med att skapa lärandemiljöer som utvecklar och främjar språkutvecklingen för elever i språklig sårbarhet. Språklig sårbarhet definieras av Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) som när elevers förutsättningar i relation till skolans pedagogiska verksamhet kommer i obalans. LÄS MER