Sökning: "specialpedagogisk handledning i Grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden specialpedagogisk handledning i Grundskolan.

 1. 1. Specialpedagogisk handledning i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zivana Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Abstrakt Zivana Nilsson (2015) Specialpedagogisk handledning i grundskolan. Specialpedagogpro-grammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 2. 2. Den svårfångade specialpedagogiska kompetensen : Skolledares förståelse för, erfarenheter av och visioner om specialpedagogisk kompetens i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Jormvik; Catarina Kollryd; [2017]
  Nyckelord :inkludering; samarbete; samtal; skola; skolledare; specialpedagogik; specialpedagogisk funktion; specialpedagogisk kompetens; undervisning;

  Sammanfattning : Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att skolledare är ytterst ansvariga för att tillgodose att det finns specialpedagogisk kompetens på skolan. Utifrån denna bestämmelse väcktes intresset att undersöka innebörden av specialpedagogisk kompetens utifrån ett skolledarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk handledning – en studie om specialpedagogers och lärares berättelser kring handledning i grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Milena Holmsten; Britt-Marie Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kan specialpedagogisk handledning reducera stress för pedagoger?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jessica Ekberg; Malin Hald; [2013]
  Nyckelord :copingstrategier; pedagoger; specialpedagogisk handledning; stress;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att belysa vilka copingstrategier pedagoger i förskolan och grundskolan har för att hantera sin egen stress och om specialpedagogisk handledning kan underlätta. Studien bygger på sex enskilda djupintervjuer och femtio enkäter som besvarats av slumpmässigt utvalda pedagoger på förskola, fritidshem och grundskola. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk handledning - en möjlighet för lärande. En kvalitativ studie om åtta pedagogers erfarenheter av specialpedagogisk handledning i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Agneta Kling Hult; [2012-02-09]
  Nyckelord :specialpedagogisk handledning; lärande; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur handledningssamtalets innehåll och form kan bidra till deltagarnas lärande och reflektion i och av den egna praktiken. Genom att studera och beskriva hur deltagarna själva erfar sin delaktighet och kommunikation med pedagoger och specialpedagog i handledningssamtalet, förväntas dessa faktorer visa på hur de kan bidra till och ge förutsättningar för lärande och reflektion kring det specialpedagogiska arbetet med eleverna. LÄS MER