Sökning: "specialpedagogisk verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden specialpedagogisk verksamhet.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. ADHD-begreppet ur ett specialpedagogiskt perspektiv : Hur arbetar lärare praktiskt i skolan när elever diagnosticerats?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gunnel Sundström; [2022]
  Nyckelord :ADHD; arbetssätt; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger och lärare arbetar för att ge stöd till elever som diagnosticerats med ADHD. Frågeställningen som jag ville besvara är kan man dela in lärarnas synsätt på eleverna i ett relationellt och kategoriskt perspektiv? Metoden var intervju och resultatet pekar i en viss riktning på hur lärarna arbetar för att hjälpa elever som diagnosticerats med ADHD. LÄS MER

 3. 3. "Det kan vara då man behöver det som mest." : En fallstudie om förståelsen av språklig sårbarhet och stöd inom kommunal vuxenutbildning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lindha Hultgren; [2022]
  Nyckelord :heterogenitet; sårbarhet; stöd; behov; utmaningar; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hultgren, Lindha (2022). ”Det kan vara då man behöver det som mest.” Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Hunden som specialpedagogisk stödinsats i grundskola: En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Schylberg; Anna Fatima Rebecca Soccorsi; [2022]
  Nyckelord :Elevers närvaro; hundförare; kommunikation; motivation; utveckling; specialpedagogisk insats.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt rapporter från Skolinspektionen finns det en stor andel elever med ogiltig skolfrånvaro. Dessa rapporter uttrycker att samhället har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att alla elever ska känna sig trygga och motiverade att närvara i skolan. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares erfarenheter av olika perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i förskolan och förskoleklassen : Specialpedagogik - Motstånd och Möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Luiga; [2021]
  Nyckelord :: Erfarenhet; förskollärare; perspektiv; Nilholms tre perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Förskolläraren är ansvarig för den utbildning som hen bedriver i förskolan och förskoleklassen och för att lyfta det specialpedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen. Denna studies syfte är att beskriva och analysera sju förskollärares erfarenheter av olika perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass och deras erfarenheter av specialpedagogiska förutsättningar. LÄS MER