Sökning: "specialpedagogiskt arbete i skolan"

Visar resultat 11 - 15 av 65 uppsatser innehållade orden specialpedagogiskt arbete i skolan.

 1. 11. Kunskaper, utmaningar och anpassningar- En studie om generell språkstörning ur ett elev-, lärar- och specialpedagogperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Ericson Hallström; Jeanette Morän; [2018]
  Nyckelord :Anpassningar; Generell språkstörning; Kommunikation; Lärande; Relationer; Samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ericson Hallström Annika & Morän Jeanette (2018). Kunskaper, utmaningar och anpassningar – En studie om generell språkstörning ur ett elev-, lärar- och specialpedagogperspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 12. Hälsa och lärande - hand i hand. En intervjustudie med elevhälsoaktörer inom tre verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Colak; Kristina Petersson; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; förebyggande arbete; professionsteori; systematiskt kvalitetsarbete; systemteori; åtgärdande arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Colak, Maria och Petersson, Kristina (2018). Hälsa och lärande, hand i hand - En intervjustudie med elevhälsoaktörer inom tre verksamheter. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 13. "Det är bra om dom är proffs liksom" : 14 rektorers syn på specialpedagogens roll och arbetsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annichen Andersson; Sara Hjälte; [2017]
  Nyckelord :specialpedagog; rektorers perspektiv; yrkesidentitet; jurisdiktion; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur några rektorer beskrev och resonerade kring specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter. Vi gjorde intervjuer med rektorer eftersom rektorn är den som är ytterst ansvarig för skolan och för att alla elever får den utbildning och det stöd de har rätt till. LÄS MER

 4. 14. Specialpedagogik, med datorn som verktyg : en möjlighet tilll ökat elevengagemang för skolarbetet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Catarina Gardelach; [2017]
  Nyckelord :Alternativt utbildningsprogram; datorn i skolan; elevengagemang; hemmasittande; OneNote; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa hur datorprogrammet OneNote kan användas för att stimulera elevers engagemang för skolarbetet. Hur kan OneNote användas som ett alternativt specialpedagogiskt utbildningsprogram? Vad säger den senaste forskningen om datorn som verktyg i skolan och i specialundervisningen? I studiens teoretiska ramverk används forskaren Puentedura SAMR-modell för att analysera en arbetsmodell utvecklad i OneNote. LÄS MER

 5. 15. "Vad är det vi vill? Hur kommer vi dit?" : En fallstudie av hur specialpedagogiskt arbete utvärderas och utvecklas på en högstadieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susann Marklund; [2017]
  Nyckelord :speciallärare; specialpedagog; utvecklingsområden; reflektion; uppföljning;

  Sammanfattning : Enligt skollag och läroplan är utvärdering och utveckling av skolans verksamhet viktigt (Skolverket, 2011a; SFS 2010:800). Detta gäller ordinarie pedagogiskt arbete, men även det specialpedagogiska arbetet som utförs med och för elever i behov av stöd. LÄS MER