Sökning: "specialpedagogiskt arbete i skolan"

Visar resultat 16 - 20 av 65 uppsatser innehållade orden specialpedagogiskt arbete i skolan.

 1. 16. "Det börjar ju jättetidigt..." : Speciallärare beskriver sitt arbete med att främja läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Bjerking; Petra Jergeby; [2017]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; kommunal screeningplan; läs- och skrivsvårigheter; speciallärare; tidiga insatser.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen av specialpedagogiskt arbete med att främja elevers läs- och skrivutveckling. För att lyckas bra i skolan och senare i livet är goda läs- och skrivfärdigheter en viktig och avgörande förutsättning. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära barn dessa färdigheter. LÄS MER

 2. 17. "Vi är i början av allt kan man säga" : En studie av en grundskolas pågående förändringsarbete om stärkt digital kompetens ur specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Flank; Ann-Christin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagogens roll; IT i skolan; digitala kompetenser; läroplansförändring;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka ett pågående förändringsarbete på en fristående grundskola i mellersta Sverige. Förändringsarbetets mål är att ställa om skolans organisation för att kunna möta regeringens nya krav, gällande stärkt digital kompetens, som skrevs in i skolans styrdokument 2017. LÄS MER

 3. 18. Fysisk aktivitet i klassrummet ur specialpedagogiskt perspektiv : “Det blir liksom lättare att tänka och sånt efter vi har rört oss.”

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Eskilander; Bodil Opdahl; [2017]
  Nyckelord :Concentration; physical activity; learning environment; motivation; motor skills; Fysisk aktivitet; koncentration; lärmiljö; motivation; motorik; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur lärare och elever upplever att ett dagligt rörelseprogram påverkar lärmiljön. Under 10 veckor har en årskurs F-1 och en årskurs 2-3 att arbetat dagligen med 10-15 minuters fysisk aktivitet. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 19. Läxans funktion i en skola anpassad för alla elever The function of homework in a school adapted for all students

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christofer Svensson; [2016]
  Nyckelord :elever; individanpassningar; lärare; läxan; specialpedagoger; undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares och specialpedagogers syn på läxans funktion och dess anpassningar i en skola för alla elever. Studiens frågeställningar är: • Hur beskriver lärare och specialpedagoger läxans funktion i skolan? • Hur beskriver lärare att de arbetar med läxor i sin undervisning? • Hur beskriver lärare och specialpedagoger anpassningar av läxan till elevers förutsättningar? Metod och teoretisk ram Studien har en hermeneutisk ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer med lärare och specialpedagoger i grundskolan. LÄS MER

 5. 20. Med öppna dörrar och gemensamma mål- Externa specialpedagogers och grundlärares reflektioner kring samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa de Fine Licht Lindblom; [2016]
  Nyckelord :grupper; insatser; kommunikation; resursteam; samverkan;

  Sammanfattning : de Fine Licht Lindblom, Åsa (2016). Med öppna dörrar och gemensamma mål – Externa specialpedagogers och grundlärares reflektioner kring samverkan (With the Doors open and Common Goals – External Special Educators and Teachers Reflections on Collaboration). LÄS MER