Sökning: "specialpedagogiskt arbete i skolan"

Visar resultat 6 - 10 av 65 uppsatser innehållade orden specialpedagogiskt arbete i skolan.

 1. 6. Kollegialt lärande för elevers bästa? : Ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Trine Plesner; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; special need teachers; Samarbete; pedagoger; gymnasiet;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att få djupare förståelse för hur pedagoger ser på kollegialt lärande och forskningsfrågorna fokuserar pedagogers syn på organisation av kollegialt lärande, värdet av kollegialt lärande för att stödja elevers måluppfyllelse och vilka möjligheter och hinder de menar finns i arbetet med kollegialt lärande. Som analysverktyg används teorier om kollegialt lärande och samarbete samt teorier skolutveckling och specialpedagogiska perspektiv. LÄS MER

 2. 7. Förebyggande insatser i förskolan - Och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förebyggande; lärmiljö; riskzon; samsyn; samverkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Maria (2019). Förebyggande insatser i förskolan- och samverkans betydelse i en specialpedagogisk kontext. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolut- veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 8. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 4. 9. ”Every day counts” – - en kvalitativ studie om fyra elevers perspektiv på två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åsa Lindbom; Diana Storvik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Problematisk skolfrånvaro, hemmasittare, skolk, skolvägran, school absenteeism, närvarofrämjande, handlingsplan, kamratrelationer, systemteori Abstract Syftet med studien var att, utifrån fyra elevers perspektiv, undersöka två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. För att kunna undersöka skolornas arbetssätt behövde även orsakerna till elevernas skolfrånvaro utredas. LÄS MER

 5. 10. Lärares perspektiv på arbete med elever i matematiksvårigheter och speciallärarens roll i processen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Hult; Ulla Barkman; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; matematiksvårigheter; specialpedagogiskt arbete; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av arbete kring elever i matematiksvårigheter, samt speciallärarens roll i problemlösningsprocessen. Det är en kvalitativ studie där speciallärare, specialpedagoger och klasslärare som alla arbetar med elever i matematiksvårigheter intervjuats. LÄS MER