Sökning: "specialundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet specialundervisning.

 1. 1. Specialpedagogiska rollen och dess effekter på elev- och pedagogisk prestation : En enkätstudie med självskattningar från 132 pedagoger i en medelstor kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Susanne Björkskog Pesämaa; Maud Vennberg; [2019]
  Nyckelord :Roll; medarbetare; prestation;

  Sammanfattning : Specialpedagogen antar en professionell roll i den svenska skolan. Rollen är teoretiskt betingad av omgivande medarbetare och bestäms av pedagogiska aktiviteter som specialundervisande-, handledande-, dokumenterande-, skolutvecklande- och hälsofrämjande aktiviteter. Rollteori och empirisk forskning visar att roller påverkar prestationer. LÄS MER

 2. 2. Grundsärskoleelevers upplevelser av integrering i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av grundsärskoleelevers upplevelser av integrerad undervisning med fokus på innehåll och delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therese Sandström; [2019]
  Nyckelord :inclusion; integration; inclusive education; special education; KASAM; inkludering; integrering; inkluderande undervisning; specialundervisning; KASAM;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka hur några grundsärskoleelever upplever sin situation, i de sammanhang där de är integrerade i grundskolan, med avseende på innehåll och delaktighet. I studien presenteras åtta grundsärskoleelevers upplevelser av att vara integrerade i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Hjälp! Jag förstår inte. : Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisations- och gruppnivå.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Frida Thelenius; Hanna Bäckman; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; matematiksvårigheter; arbetssätt; inkludering; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, organiserar och genomför undervisning för att SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. Studien presenterar tidigare forskning inom området specialpedagogik tillsammans med exempel på framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder i mötet med elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Social delaktighet för elever som läser i grundsärskolan med inriktning ämnesområden : En uppsats om elevassistenters tankar om hur elevers sociala delaktighet kan stärkas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för HumanIT (from 2013)

  Författare :Katarina Lundvall; [2019]
  Nyckelord :social inclusion; intellectual disability; educational aid; compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes; interview study; social delatighet; utvecklingsstörning; elevassistenter; grundsärskola inrikning ämnesområden; intervjustudie;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine educational aid´s perceptions of social inclusion in the compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes. The chosen method of this study is a qualitive research approach. LÄS MER

 5. 5. Inkluderad och delaktig, vad betyder det för SUM-elever? : En mikroetnografisk studie om elever i särskilda utbildningsbehovs deltagande i matematikundervisningen.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amanda Erickson; Amanda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Matematik; elever i särskilda utbildningsbehov i matematik; delaktighet och inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med den här empiriska forskningsstudien är att undersöka elever i särskilda utbildningsbehovs deltagande vid special respektive ordinarie matematikundervisning. Studien utgår från tre forskningsfrågor där vi vill nå fördjupad kunskap om hur elever i särskilda utbildningsbehov deltar i specialundervisning, ordinarie undervisning samt hur pedagogerna arbetar med inkludering i deras undervisning för eleverna. LÄS MER