Sökning: "specialundervisningens historia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden specialundervisningens historia.

 1. 1. Specialagenterna : En intervjustudie om specialpedagogernas och speciallärarnas yrkesroll

  Master-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Berglund; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; lågaffektivt bemötande; förändringsarbete; specialundervisningens historia; examensförordning; handledning; skolutveckling;

  Sammanfattning : Med min studie ville jag vinna ny kunskap om speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesroller på två olika skolor, samt att beskriva hur deras praktik ser ut. Jag valde att intervjua tre speciallärare, tre specialpedagoger och tre från skolledningen från två olika skolor, en grundskola och ett gymnasium. LÄS MER

 2. 2. Vad förväntar de sig? En studie om 43 grundskollärares förväntningar på specialpedagogen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Steneros Einvall; [2014-08-25]
  Nyckelord :specialpedagog; arbetsuppgifter; kompetens; examensförordning;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad lärare förväntar sig att specialpedagogen ska arbeta med och hur dessa förväntningar ställer sig i relation till de kompetenser som specialpedagogen har enligt examensförordningen.Teori: Det är en statistisk studie som bygger på en enkät med fasta svarsalternativ och en öppen fråga. LÄS MER

 3. 3. Hur vill elever i behov av särskilt stöd organisera sin specialundervisning? - intervjuer med några elever med åtgärdsprogram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Frida Elmgren; Christina Sjöqvist; [2009-03-16]
  Nyckelord :segregering; inkludering; integrering; medbestämmande; specialundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning var att belysa hur några grundskoleelever medåtgärdsprogram helst ville organisera sin specialundervisning. För att nå vårt syfte följde vinågra centrala frågeställningar: På vilket sätt vill eleverna organisera sin specialundervisning?Hur motiverar de sitt val? Vad kan det bero på? Hur medvetna och delaktiga är eleverna ibesluten av stödåtgärder?Bakgrund och teori: När vi i höst påbörjade vår utbildning till speciallärare ökade vårtintresse för den specialpedagogiska litteraturen. LÄS MER