Sökning: "speech act of refusal"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden speech act of refusal.

 1. 1. PRAGMATIC COMPETENCE: REFUSAL SPEECH ACT BY IRANIAN STUDENTS IN SWEDEN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Kazhal Shatery; [2023-04-19]
  Nyckelord :English; culture; speech act of refusal; pragmatic; pragmalinguistics and sociopragmatics; politeness theory; refusal strategies;

  Sammanfattning : Understanding cross-cultural differences plays a crucial role in communication and successful cross-cultural communications depends on various factors such as pragmalinguistics and sociopragmatics. Many researchers focus more on the aspect of pragmatics such as speech acts. The present study is a contrastive study of refusal speech act. LÄS MER

 2. 2. Ond tro inom varumärkesrätten - En studie av definitionen av det varumärkesrättsliga begreppet ond tro inom unionsrätten och den svenska införlivningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Johannesson; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; immaterialrätt; varumärkesrätt; ond tro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet ond tro inom varumärkesrätten återfinns både i svensk nationell rätt och inom unionsrätten. I dagligt tal förstås ond tro som att någon agerar med en ond eller ohederlig inställning eller avsikt men inom varumärkesrätten innehar det en bredare betydelse. LÄS MER

 3. 3. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER