Sökning: "speech-to-text-technology"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet speech-to-text-technology.

 1. 1. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate if speech-to-text-technology could facilitate writing for people with aphasia, and if there was a difference in dictation accuracy between two persons with aphasia and two persons without known neurological disease. Dictation accuracy is how correctly the speech-to-text-technology transcribed what was spoken. LÄS MER

 2. 2. Att skriva eller att tala in text? Likheter och skillnader i textkvalitet och textlängd med och utan tal-till-text-teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Treml; Pontus Claesson; [2021]
  Nyckelord :assistive technology; speech-to-text; speech recognition programme; dictation; transcription; reading and writing difficulties; word decoding; reading index; LäSt; writing; text quality; text length; assisterande teknik; tal-till-text; taligenkänningsprogram; diktering; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; ordavkodning; läsindex; LäSt; skrivande; textkvalitet; textlängd;

  Sammanfattning : Att kunna uttrycka sig skriftligt är en förutsättning för delaktighet i samhället och att kunna utbilda sig inför yrkeslivet. Forskning visar att kompensatoriska hjälpmedel i form av assisterande teknik för individer med läs- och skrivsvårigheter är särskilt viktigt i inlärningssammanhang. LÄS MER