Sökning: "spegling"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet spegling.

 1. 1. Prescribing Motion by Mirroring : Using Kinematics from an Individual's Sound Leg in Order to Prescribe the Motion of an Aid

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Marcus Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Biomechanics; Mechanics; Mirroring; Prosthesis; Biomekanik; Mekanik; Protes; Spegling;

  Sammanfattning : Prostheses available today are either passive or active. Active prostheses canapply external energy to the joints, while passive cannot. A well functionalprosthesis that is adapted to the wearer can improve the locomotion and alsodecrease the metabolic cost. LÄS MER

 2. 2. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

  Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv? Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Criticism of Emerson's Transcendentalism in Melville's Moby-Dick

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexander Myrén; [2019]
  Nyckelord :Transcendentalism; Melville; Emerson; Ahab; Ishmael;

  Sammanfattning : In conceptualizing Moby-Dick; or, the whale, Herman Melville was both drawn and opposed to the ideas of Ralph Waldo Emerson. Through an analysis of the main characters in MobyDick and Emerson’s writing, it becomes evident that Transcendentalism is embodied in the characterization of the novel’s main characters. LÄS MER

 4. 4. Flow simulation in MIKE URBAN based on high-resolution X-band radar data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Lisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :X-band radar; MIKE URBAN; modelling; rainfall-runoff; online control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Radar har använts sedan 1940-talet för att mäta och övervaka nederbörd. Under de senaste åren har X-bandradarn visat sig vara ett verktyg som kan förbättra indata till avrinningsmodellering inom urbana avrinningsområden. Detta tack vare sin höga upplösning i tid och rum jämfört med andra radarer som används vid nederbördsmätning. LÄS MER

 5. 5. Det känslomässiga vårdandet : En intervjustudie om att vårda patienter med barn i palliativ vård.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rishi Chaudhry; Elena Györgyfalvai Lindgren; [2019]
  Nyckelord :End-of-life care; experiences; interview study; nurses’; palliative care; parentaldeath.; Föräldradöd; intervjustudie; palliativ vård; sjuksköterskors upplevelser; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i palliativ vård beskrivs som utmanande då sjuksköterskor blir känslomässigt berörda av döende patienter. Detta medför att sjuksköterskor kan finna sig i motstridiga roller och beskrivs vara i behov av att balansera känslor gentemot patienter, anhöriga och arbetskollegor. LÄS MER