Sökning: "spel litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden spel litteraturstudie.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande ochobehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till attbarnet upplevde ångest och oro. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 3. 3. Insamling och användning av data för vidareutveckling av spel : Med fokus på multiplayer datorspel

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Robert Bunea; Kajsa Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Further Development; Game Development; Data collection; online multiplayer games; Incremental Innovation; Agile Development; Vidareutveckling; Spelutveckling; Datainsamling; Onlinemultiplayerspel; Inkrementell Innovation; Agil Utveckling;

  Sammanfattning : Digitala spel har blivit ett allt vanligare sätt för underhållning, där industrin har sett en stor ökning av användare, vilket har stor sannolikhet att fortsätta även i framtiden. Dessa spel har ökat i komplexitet i takt med den teknologiska utvecklingen från 90-talet tills idag, där Internet har haft stor påverkan och introducerat nya möjligheter. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och resurseffektivisering i byggprojekt ur ett byggprojektledarperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bala Sadik Faqé; Sanar Elias Alnajjar; [2021]
  Nyckelord :Communication; Construction project manager; Construction companies Efficiency measures; Kommunikation; Byggprojektledare; Byggföretag Effektiviseringsåtgärder;

  Sammanfattning : Byggprojekt är långa, dyra, resurskrävande och involverar ett stort antal människor som tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål. Byggprojekt, likt andra typer av projekt som involverar ett större antal människor är beroende av en välfungerande kommunikation, framför allt när mycket pengar och tid står på spel. LÄS MER

 5. 5. Förståelser av likhetstecknet och hur de framställs i digitala spel för låg- och mellanstadiet : En systematisk litteraturstudie och en innehållsanalys om förståelser av likhetstecknet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Kvist; Zelal Demirbag Kasirga; [2021]
  Nyckelord :Equal sign; Algebra; Mathematics; Concept; Instrumental understanding; Relational understanding; Likhetstecknet; Algebra; Matematik; Koncept; Instrumentell förståelse; Relationell förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa faktorer som möjliggör eller hindrar förståelsen av likhetstecknet hos elever och dess övergång mellan aritmetik och algebra. Med en systematisk litteraturstudie som metod söktes vetenskapliga artiklar som sammanställdes i fem olika kategorier. LÄS MER