Sökning: "spelbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet spelbarhet.

 1. 1. -Varför spelar vi den här låten? : Om ensemblespel och dess repertoar i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Öqvist; [2020]
  Nyckelord :repertoire; ensemble; experiences; selection; canon; repertoar; ensemble; erfarenheter; urval; kanon;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med en pragmatisk ansats beskriva och diskutera hur och på vilka grunder behöriga musiklärare väljer repertoar till ensemblespel i årskurs 7 - 9. Genom att beskriva och tolka fyra musiklärares erfarenheter genom innehållsanalys av semi-strukturerade intervjuer kunde studiens resultat presenteras. LÄS MER

 2. 2. Där spelbarhet möter mörk design : Måste befintlig spelbarhetsheuristik revideras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Holm Englund; Platon Woxler; [2019]
  Nyckelord :dark design; dark patterns; UX; användbarhet;

  Sammanfattning : Att göra en användarupplevelse smidig och smärtfri är något som ofta eftersträvas när tillverkare av mjukvara jobbar med design och en produkt som uppnår detta sägs ha en hög användbarhet. Inom spel används på ett liknande sätt begreppet spelbarhet istället, som ett mått på ett spels kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Musikämnets kärninnehåll - En studie av musikundervisningens innehåll i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emil Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Elementary School; Educational Science; Ämnesinnehåll; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Grundskola; Music Education; Secondary School; Subject Content; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket konkret innehåll musiklärare i grundskolan lär ut, och vilka motivationer de uppger till valet av innehåll. Studien genomfördes i form av enkätstudie där två urvalsgrupper ombads besvara frågor om undervisningens innehåll rörande de avgränsade områdena Ackord, Rytm samt Noter och teori. LÄS MER

 4. 4. Controllable Procedural Game Map Generation using Software Agents and Mixed Initiative

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Oskar Aderum; Jonathan Åkerlund; [2016]
  Nyckelord :Procedural Content Generation; PCG; Software Agents; Stochastic Agents; Deterministic Agents; Mixed Initiative; Computer-Aided Design; CAD; Proof-of-Concept;

  Sammanfattning : Processen att skapa innehåll till digitala spel för hand är kostsamt och tidskrävande. Allteftersom spelindustrin expanderar ökar behovet av att minska produktionskostnaderna. En lösning på detta problem som det forskas om idag är procedurell generering av spelinnehåll. LÄS MER

 5. 5. Heuristiker för digitala spel : En studie om Game Approachability Principles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patric Lindbergh; [2014]
  Nyckelord :Heuristik; Användbarhet; Spelbarhet; Åtkomlighet; GAP;

  Sammanfattning : Detta arbete har utformats för att besvara frågeställningen: ”Kan Game Approachability Principles (GAP) upptäcka användbarhets-, spelbarhets- och åtkomlighetsproblem i tidiga stadier av utvecklingsprocessen av ett spel?”. Teorier om användbarhet, åtkomlighet, spelbarhet, olika utvärderingsmetoder och användartestning samt Game Approachability Principles studerades för att skapa en teoribildning inom området. LÄS MER