Sökning: "spelbegär"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet spelbegär.

  1. 1. Människor som spelar för mycket: En analys av relationen mellan spelbegär, problemets svårighetsgrad, personlighet, psykisk ohälsa och affektivitet

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Thomas Westerberg; [2022-02-17]
    Nyckelord :spelproblem; spelbegär; personlighet; psykisk ohälsa; affektivitet;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka hur personlighetsegenskaper, ångest och depression samt positiv och negativ affekt relaterar till spelproblem och olika dimensioner av spelbegär hos människor med spelproblematik. Deltagarna bestod av personer med spelproblem (N = 66) som besvarat en webenkät som funnits tillgänglig på olika sociala medier/nätverk. LÄS MER