Sökning: "spelling"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet spelling.

 1. 1. Human vs Computer Generated Questions : A Survey Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linnea Bonnevier; Sara Damne; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates if humans can tell apart computer generated and human written questions. Limited work has previously been done in the area of comparing the results of different algorithms. This thesis used generated questions from two different algorithms. One recently developed and more advanced than the other but not as tested. LÄS MER

 2. 2. Pojkars skrivutveckling : En flermetodsstudie om skrivverktygets betydelse för skrivutvecklingen i årskurs ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Denise Rovelli; [2020]
  Nyckelord :boys; writing development; handwriting; digital writing tools; iWTR; pojkar; skrivutveckling; analogt skrivande; digitala skrivverktyg; ASL;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om pojkars skrivutveckling mellan årskurserna ett och tre genom att undersöka vad som utmärker texterna och vilken utveckling som sker då de skrivs analogt respektive digitalt. Studien har gjorts med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa elevtextanalyser. Tjugo elevtexter har analyserats. LÄS MER

 3. 3. Check me out im a 15 year old rapper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Victor Falini; Viktor Karlberg; [2020]
  Nyckelord :Spam Classification; Soundcloud; Naive Bayes; Support Vector Machine; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Soundcloud is the worlds third largest streaming platform for music. Despite this, the website is riddled with spam comments that disturb user experience. This spam diers much in format and content from the email spam that we are used to seeing, and that most classic spam lters have been developed to detect. LÄS MER

 4. 4. Det dialektala hindret : En fallstudie om dialektalt språkbruk i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :dialectal; linguistic variety; linguistic mapping; dialekt; språklig varietet; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och svensklärare på en gymnasieskola i Värmland reflekterar över skriftbruk av dialektalt betingade former och drag. I detta arbete undersöks vidare vilken attityd som eleverna har gentemot sin egen dialekt och i vilken utsträckning som dialekten realiseras i elevernas skriftbruk. LÄS MER

 5. 5. Engelska och dyslexi – en (o)möjlig kombination? : En retrospektiv studie om erfarenheter av andraspråkslärande i grundskolan hos elever med dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; second language learning; English; students’ experiences; special education; inclusive education; the life history approach; orthographic depth.; Dyslexi; andraspråkslärande; engelska; elevers erfarenheter; specialundervisning; inkluderande undervisning; livshistorier; ortografiskt djup.;

  Sammanfattning : Many people with dyslexia find second language learning difficult (Gallardo, et al., 2015; Csizér, et al., 2010; DiFino & Lombardino, 2004; Simon, 2000). LÄS MER