Sökning: "spelregleringar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet spelregleringar.

 1. 1. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 2. 2. Det svenska spelmonopolets vara eller icke vara? : En granskning av det svenska spelmonopolets kompabilitet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Viktor Haglund; Mattias Andersson; [2015]
  Nyckelord :Spelmonopol; Svenska spel; ATG; Svenska staten;

  Sammanfattning : Den svenska spelmarknaden regleras genom ett statligt spelmonopol där huvudsakligen tre aktörer är verksamma, Svenska Spel AB, ATG samt allmännyttiga folkrörelser. Spelregleringen är utformad så att tillstånd att bedriva spelverksamhet ges av svenska staten. LÄS MER

 3. 3. Ett spel för galleriet? : Historiska, framtida och nutida problem med lotterilagens främjandeförbud.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erik Lindgren; [2012]
  Nyckelord :Lotterilagen; främjandeförbudet; konkurrensrätt; direkt effekt; FEUF; EUD; EU-domstolen; HD; främjande; Gerdin; Sjöberg;

  Sammanfattning : Regleringen av spelmarknaden i allmänhet och främjandeförbudet i synnerhet har i ett flertal fall varit föremål för prövning av svenska domstolar. Dessa har framförallt gällt publicering av reklam till förmån för utländska spelbolag och såväl tryck- som yttrandefrihetsrättsliga intressen har vägts mot, och sedermera också bedömts väga tyngre än lotterilagens främjandeförbud. LÄS MER