Sökning: "spenderar fritid"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden spenderar fritid.

 1. 1. Naturvistelsers inverkan på gymnasieelevers välbefinnande : En kvantitativ studie om samverkan mellan naturminuter och gymnasieelevers KASAM

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Matilda Bello Ericsson; Hanna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sense of Coherence SOC ; well-being; university preparatory- and vocational preparation programs; nature minutes.; Känsla av sammanhang KASAM ; välbefinnande; högskoleförberedande- och yrkesförberedande program; naturminuter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan välbefinnande och mängden naturvistelse hos elever på högskoleförberedande- och yrkesförberedande program på gymnasiet. För att besvara syftet, utgick studien från följande frågeställningar: 1) Hur mycket tid under en period på sju dagar spenderar gymnasieelever ute i naturen? 2) I vilken grad skattar gymnasieelever sitt välbefinnande? 3) Finns det ett samband mellan mängden naturvistelse och välbefinnande hos gymnasieelever?  Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Finns det samband mellan hur ofta F-3 elever spenderar fritid utomhus och engagemang vid NO-undervisning utomhus?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Fernandes Elin-Maria; [2021]
  Nyckelord :engagemang; F-3; fritid utomhus; NO-undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att studera om det finns någon koppling mellan hur ofta eleverna spenderar sin fritid utomhus och engagemang vid NO-lektioner utomhus. Vidare var det övergripande syftet att genom studien bidra med reflekterande tankar kring skolans roll för att stimulera elevernas naturkontakt och känsla för naturen. LÄS MER

 3. 3. Hållbar konsumtion genom mer tid och mindre pengar : En studie i huruvida minskad arbetstid och inkomst kan möjliggöra välbefinnande inom de ekologiska gränserna

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Freja Handler; Isabel Nilsson Alarcón; [2021]
  Nyckelord :Sustainable consumption; part-time work; working hours; income; well-being; Hållbar konsumtion; deltidsarbete; arbetstid; inkomst; välbefinnande;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion och produktion är viktiga delar i omställningen till ett klimatanpassat samhälle, där livsstilsförändringar kan spela en avgörande roll. Syftet med denna studie är att kvalitativt bedöma huruvida minskad arbetstid och inkomst kan ge effekter på personers miljöpåverkan från konsumtion, samt upplevda välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Lugna aktiviteter eller bollspel? : En observationsstudie av barns aktivitetsval på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN); Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sama Mahmoud Nejad; Robin Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Children; gender studies; socio-cultural perspective; play; primary school; leisure center; leisure time; fine motor skills; gross motor skills; activities; boys; girls; non-binary; sex; gender; choice; free choice; activity choice; identity; social; Barn; genusperspektiv; sociokulturellt perspektiv; lek; lågstadieskola; fritidshem; fritid; finmotorik; grovmotorik; aktiviteter; pojkar; flickor; icke-binära; kön; genus; val; fria val; aktivitetsval; identitet; socialt;

  Sammanfattning : Barn spenderar en stor del av sin tid i olika institutioner som skola och fritidshem. I den delen av vardagen som definieras som fritid gör barn olika val av aktiviteter. Begreppet motorik är i detta sammanhang en aspekt av aktiviteter som är intressant att undersöka. LÄS MER

 5. 5. Att kunna skilja en blåsippa från en blåklocka : En kvalitativ studie av elevers naturkontakt och artkunskap med inriktning på grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Alexandra Carlson; [2019]
  Nyckelord :Åk 1; grundskola; naturvistelse; naturrelationer; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Allt fler människor i den moderna värld vi lever i spenderar en stor del av sin fritid framför en skärm, så även eleverna. Det finns en tidspress i vår vardag. Särskilt tidspressad vardag har i många fall just barnfamiljers vardag påvisats vara. LÄS MER