Sökning: "spetsutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet spetsutbildning.

 1. 1. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 2. 2. Högpresterande elever i matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jessica Justad NIlsson; Emelie Petersson; [2019]
  Nyckelord :God undervisning; högpresterande elever; motivation; synligt lärande;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie med semistrukturerade frågor belyses högpresterande elevers situation i dagens skola i Sverige och vad som påverkar dessa elever till att prestera på en hög nivå. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida högpresterande elever i matematik blir utmanade och stimulerade i skolan, samt vilka faktorer som kan påverkar deras lärande så att de når sin fulla potential. LÄS MER

 3. 3. Differentiering för elever med särskilda matematiska förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Elgström; Lina Bärnheim; [2019]
  Nyckelord :Acceleration; Berikning; Differentiering; Fenomenografi; Matematik; Spetsutbildning; Särskilda förmågor; Understimulering; Variationsteori;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet är att studera vilka effekter olika pedagogiska åtgärder har för elever med särskilda matematiska förmågor. Vidare är målet att studera vilken betydelse organisatorisk- och pedagogisk differentiering har för dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Vilka erfarenheter kan ligga till grund för valet att gå en spetsutbildning i matemaik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annika Almgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte var att ge ett elevperspektiv på vilka faktorer som kan ligga till grund för valet att gå en spetsutbildning i matematik samt om man kan skönja gemensamma uttryck i vad som kan ha varit avgörande för detta val. Följande forskningsfrågor har legat till grund för studien: Vilka faktorer uttrycker elever för valet att gå en spetsutbildning i matematik? Vilken syn på matematik och matematikundervisning uttrycks hos dessa elever? Går det att finna några kopplingar mellan de faktorer eleverna uttrycker för sitt val att gå en spetsutbildning i matematik och deras uttryckta syn på matematik och matematikundervisning?   En hermeneutiska tolkningsansats användes och en enkätundersökning gjord på elever på spetsutbildningar i årskurs 7 låg till grund som data. LÄS MER

 5. 5. Gymnasialspetsutbildning i matematik : -Hur skiljer sig arbetssätten från ordinarie naturvetenskapsprogram?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Anne Kristin Aspvall; [2012]
  Nyckelord :gymnasieskolan; spetsutbildning; matematik; arbetssätt; särskild matematisk förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om det är skillnad mellan undervisningen i matematik samt hur eleverna ser på sitt arbete på spetsutbildningen och ordinarie klasser på naturvetenskapsprogrammet. För att undersöka detta har eleverna fått besvara en enkät, deras matematiklärare har intervjuats och observationer har gjorts  i klasserna. LÄS MER