Sökning: "spillvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet spillvatten.

 1. 1. Water reuse in peri-urban areas : A case study of Kibondemaji, Dar es Salaam, Tanzania

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Johansson; Saga Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasing number of countries worldwide is becoming water-stressed, sub-Saharan Africa being one of the most recurrent regions within this discourse. Tanzania, one of the countries in the region, is no exception: large population growth has increased pressure on its precious water resources. LÄS MER

 2. 2. Dimensioneringsförutsättningar för spillvattennät i nybyggda småhusområden : En fallstudie i Lindbacken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofie Boman; [2019]
  Nyckelord :Spillvatten; spillvattenflöde; dimensionering;

  Sammanfattning : Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, allmänna verksamheter och industrier. I bostadsområden har kommunen enligt Lagen om allmänna vattentjänster ett ansvar att ordna med avlopp för att skydda människors hälsa eller miljön. LÄS MER

 3. 3. Avgränsningsmetodens betydelse för hydraulisk modellering av spill- och dagvattennät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :David Johansson; [2019]
  Nyckelord :delineation method; catchment; collection system; hydraulic modeling; stormwater; wastewater; avgränsningsmetod; avrinningsområde; avloppsnät; hydraulisk modellering; dagvatten; spillvatten;

  Sammanfattning : Metoden för att avgränsa modellområdet i delavrinningsområden med homogena hydrologiska parametrar inför hydrauliska ledningsnätssimuleringar kan vara tidsödande. Olika metoder och tillvägagångssätt finns att tillgå, men kunskapen om hur valet av avgränsningsmetod påverkar simuleringsresultaten är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Värmeåtervinning med spillvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Almedina Hurlov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Identifiering av okända avloppsströmmar - en studie i Perstorp industripark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jonatan Eliasson; [2019]
  Nyckelord :tillskottsvatten; inläckage; okända vattenströmmar; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many water managers manage to reduce the amount of Infiltration/Inflow (I/I) that is added to the sewer system. The reason for this is to reduce the number of basement flooding and overflows. This is not the case in Perstorp industrial park. LÄS MER