Sökning: "spillvattenledningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet spillvattenledningar.

 1. 1. Strategisk förnyelseplanering av spillvattenledningar : Med ett artificiellt neuralt nätverk som analysverktyg

  Master-uppsats, KTH/Vattendragsteknik

  Författare :David Rehn; [2017]
  Nyckelord :Pipe renewal; Asset management; Water waste; Underground pipelines; Sewage systems; Artificial neural networks; Artificial intelligence; Förnyelseplanering; VA; Vatten; Ledningsnät; Artificiella neurala nätverk; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Sveriges kommunala spillvattenledningsnät står idag inför en enorm utmaning, då eftersattunderhåll i kombination med klimatförändringar kommer kräva stora framtida investeringaroch tidskrävande analyser. Detta examensarbete har utförts med målet att förenkla dettastundande förnyelsearbete. LÄS MER

 2. 2. Inläckage i spillvattenledningar i Rengsjö : En utredning baserad på ammoniummetoden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Elin Thor; [2016]
  Nyckelord :excess water intrusion; sewage network; ammonium measurement; stormwater; inläckage; spillvattenledningar; ammoniummätning; dagvatten; tillskottsvatten; VA-nät;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om en metod som används för att lokalisera inläckage av tillskottsvatten på spillvattennät. Grunden är de praktikperioder som författaren har haft hos VA-bolaget Helsinge Vatten AB och då det utförts flera försök till att utreda inläckage i spillvattenledningarna. LÄS MER

 3. 3. Ovidkommande dagvatten i spillvattenledningar - En fallstudie av dagvattenhantering i ett bostadsområde i Hok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Josef El Masry; Miher Alkazragi; [2015]
  Nyckelord :Downpipes; green roofs; Hok; leakage; local disposal of storm water; overload; roof runoff; storm water; waste water; Dagvatten; gröna tak; Hok; inläckage; LOD; spillvatten; stuprör; takavvattning; överbelastning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bräddvattenstudie i Håbo kommun : Patogenspridning från lokalt reningsverk i recipient

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Tobias Johansson; [2015]
  Nyckelord :Overflow; waterborne outbreaks; wastewater; simulations; microbial contamination; Delft3D; MIKE–Urban.; Bräddvattenspridning; mikrobiell förorening; spridningssimulering; Delft3D; MIKE-Urban; SMHI; spillvattenledningsnät.;

  Sammanfattning : Klimatscenarier framtagna av SMHI visar bland annat på att nederbördsmängden kommer att öka i stora delar av Sverige. En ökad nederbördsmängd leder till att flöden i vattendrag och spillvattenledningar ökar, som i sin tur kan leda till att oönskade ämnen förorenar viktiga naturresurser så som dricksvattentäkter. LÄS MER