Sökning: "spillvattenledningar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet spillvattenledningar.

 1. 1. Distributed Temperature Sensing för kontroll av inläckage i spillvattenledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sandberg Moa; [2021]
  Nyckelord :DTS; Distributed Temperature Sensing; Infiltration and Inflow; foul sewer; tillskottsvatten; spillvatten; spillvattenledningar; DTS; Distributed Temperature Sensing;

  Sammanfattning : Infiltration and inflow (I/I) are common problems in the foul sewer system. A method to detect I/I that is not commonly used in Sweden is DTS, Distributed Temperature Sensing. DTS is based on continuous measurements of temperature over a predetermined distance in the sewer system. LÄS MER

 2. 2. Svavelväteproblematiken i svenska spillvattensystem : En studie i hur olika åtgärder har fungerat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Clara Spengler; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen sulphide; sewage systems; wastewater; odour; svavelväte; avloppssystem; avloppsvatten; odör;

  Sammanfattning : Svavelväte, H2S, är en giftig och illaluktande gas. Den karakteristika ''ruttet ägg''-lukten kan kännas redan 0.02ppm och det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag ligger på 5ppm, enligt arbetsmiljöverkets restriktioner. LÄS MER

 3. 3. Livscykelkostnadsanalys för två typer av spillvattensystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Victor Månsson; Robin Lexander; [2020]
  Nyckelord :Calculation template; cost comparison; LCC; pumping station; gravity sewer; pressure conduit; water and sewerage system; Beräkningsmall; kostnadsjämförelse; LCC; pumpstation; självfallsledning; tryckledning; vatten- och avloppssystem;

  Sammanfattning : För att klara av den befolkningsökning som sker i städerna projekteras nybyggnadsområden. Innan byggnation av bostäder kan ske måste ett beslut tas om val av spillvattensystem. I nuläget saknas enkla hjälpmedel för att jämföra och göra val baserat på systemens totala kostnader under dess livslängd. LÄS MER

 4. 4. Strategisk förnyelseplanering av spillvattenledningar : Med ett artificiellt neuralt nätverk som analysverktyg

  Master-uppsats, KTH/Vattendragsteknik

  Författare :David Rehn; [2017]
  Nyckelord :Pipe renewal; Asset management; Water waste; Underground pipelines; Sewage systems; Artificial neural networks; Artificial intelligence; Förnyelseplanering; VA; Vatten; Ledningsnät; Artificiella neurala nätverk; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Sveriges kommunala spillvattenledningsnät står idag inför en enorm utmaning, då eftersattunderhåll i kombination med klimatförändringar kommer kräva stora framtida investeringaroch tidskrävande analyser. Detta examensarbete har utförts med målet att förenkla dettastundande förnyelsearbete. LÄS MER

 5. 5. Inläckage i spillvattenledningar i Rengsjö : En utredning baserad på ammoniummetoden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Elin Thor; [2016]
  Nyckelord :excess water intrusion; sewage network; ammonium measurement; stormwater; inläckage; spillvattenledningar; ammoniummätning; dagvatten; tillskottsvatten; VA-nät;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om en metod som används för att lokalisera inläckage av tillskottsvatten på spillvattennät. Grunden är de praktikperioder som författaren har haft hos VA-bolaget Helsinge Vatten AB och då det utförts flera försök till att utreda inläckage i spillvattenledningarna. LÄS MER