Sökning: "spilta"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet spilta.

 1. 1. Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rosie Johannesson; [2017]
  Nyckelord :dygnsrytm; hästar; födosöksbeteende; stereotypa beteenden;

  Sammanfattning : Frilevande hästdjur lever i familjegrupper i stäpplandskap där gräs är den huvud-sakliga födan. De frilevande hästdjuren spenderar stora delar av dygnet åt att vandra och söka föda. Dagens uppstallade hästar spenderar stora delar av dygnet installade i en box, spilta eller hage med begränsad tillgång till föda. LÄS MER

 2. 2. Hästar som utför vävning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Katarina Johansson; [2014]
  Nyckelord :Häst; box; spilta; stereotypi; vävning;

  Sammanfattning : The horse is an animal that often becomes humanized. Despite domestication, the horse still has a need to interact with other horses, be able to move for the most of the day, and being able to graze. If these needs cannot be fulfilled, the horse can be negatively affected and develop abnormal behaviours. LÄS MER

 3. 3. Hästens välfärdsproblem relaterade till utfodring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johanna Karlsson; [2013]
  Nyckelord :hästar; domesticering; födosöksbeteende; utfodringsbeteende; välfärdsproblem; stereotypier; kolik; fång; foderstrupsförstoppning;

  Sammanfattning : Hästen har länge varit ett användbart och uppskattat djur av människan. Ända sedan domesticeringen för 6000 år sedan har hästen använts till krig, som draghjälp och för nöje. Hästen började sin utveckling som en mindre bladätande fyrtåad häst till dagens större entåade gräsätande häst. LÄS MER

 4. 4. Lösdrift : ett alternativ för framtidens ridskola?

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maria Hallman; Emma Öqvist; [2011]
  Nyckelord :grupphållning; inhysning; uppstallning;

  Sammanfattning : Box- och spiltstallen uppkom under militärtiden, de har sedan följt med till dagens samhälle och klassas som det traditionella inhysningssystemet. Box- och spiltstall är det vanligaste inhysningssystemet som används på svenska ridskolor. Under senare tid har fler inhysningssystem börjat komma fram, så som lösdrift med Active stable. LÄS MER

 5. 5. Olika inhysningssystem och hur de påverkar hästarna

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Therése Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Häst; Inhysningssystem; Lösdrift; Active Stable; Box; Spilta; Halmhäck; Kraftfoderautomat; Grovfoderautomat;

  Sammanfattning : Idag är det vanligaste inhysningssystemet ett traditionellt stall med boxar och spiltor. Förutom detta system finns det även andra system som skulle kunna vara av intresse för hästägare som funderar på att bygga nytt eller bygga om befintligt stall. För att ge en helhetsbild av de olika inhysningssystemen så tas regler för dessa upp. LÄS MER