Sökning: "spiritual intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden spiritual intelligence.

 1. 1. A Swedish Natural Language Processing Pipeline For Building Knowledge Graphs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alejandro González; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concept of knowledge is proper only to the human being thanks to the faculty of understanding. The immaterial concepts, independent of the material causes of the experience constitute an evident proof of the existence of the rational soul that makes the human being a spiritual being "in a way independent of the material. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER

 3. 3. Ledarintelligens utifrån chefs och ledarrollen

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marika Ronthy; [2017]
  Nyckelord :LQ - Questionnaire; management role; leadership role; spiritual intelligence; emotional intelligence; rational intelligence and a human leadership; ML ; : LQ-test; chefsroll; ledarroll; själslig intelligens; emotionell intelligens; rationell intelligens och medmänskligt ledarskap ML ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att validera ett instrument (LQ-test) som avser att mäta ledarintelligens baserat på teorin om ledarintelligens utifrån chefs- och ledarrollen. Ledarintelligens, skapat av Ronthy (Ronthy 2006; 2013) är ett holistiskt perspektiv på ledarskap och omfattar färdigheter från tre intelligenser; rationell, emotionell och själslig intelligens med större betoning på ledarrollen med färdigheter tillhörande emotionell och själslig intelligens även kallat medmänskligt ledarskap (ML). LÄS MER

 4. 4. Ledarintelligens hos chefer och ledare i näringslivet med fokus på själslig intelligens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Jeanette Liveland Colombo; Charlotta Östlund; [2015]
  Nyckelord :leadership intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; validation; ledarintelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; validering;

  Sammanfattning : Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka, det som i studien benämns, själslig intelligens, hos chefer och ledare i näringslivet samt att validera instrument för vad som i studien benämns ledarintelligens med fokus på själslig intelligens. Studien utvärderade den själsliga intelligensen hos chefer och ledare samt om det var någon nivåskillnad på den själsliga intelligensen hos kvinnor och män. LÄS MER

 5. 5. Ledarintelligens, värderingar och personlighetsegenskaper

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Annika Nåfors; [2015]
  Nyckelord :Charitable leadership; leader´s value; universalism; Medmänskligt ledarskap; ledarens värdegrund; universalism;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur personlighetsdrag kan relateras till egenskaper för medmänskligt ledarskap. Därutöver var syftet att studera värderingars samband med ledarintelligens och ledarens värdegrund. LÄS MER