Sökning: "spjällventil"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet spjällventil.

  1. 1. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Yulia Rudenko; [2021]
    Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

    Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER