Sökning: "spont"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet spont.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av olika metoder för dimensionering av spont

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Martin Bernebring; [2021]
  Nyckelord :Jämförelse; Spont Plaxis; Spontprogrammet; WinSpooks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet jämför tre olika metoder för dimensionering av en spont. Syftet med arbetet är att utreda hur de valda beräkningsmetoderna inverkar på dimensionerande snittmoment och dimensionerande förankringskrafter samt att undersöka hur resultaten från de olika beräkningsmetoderna varierar vid ändring av ingående parametrar. LÄS MER

 3. 3. Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Bärring; Josefin Thoresson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafikverket har tillsammans med andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn bland annat satt upp som mål att utsläpp av växthusgaser ska minskas med 50 % år 2030 jämfört med år 2015. I anläggningsprojekt utgör transport av schaktmassor den största delen av utsläppen. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av parametriserad numerisk modell för spontberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Alexander Petkovski; Daniel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Geoteknik; Spont; COMSOL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Whenever a new building is to be constructed it is important to check the geological preconditions of the underlaying soil. To ensure the requirement on the functionality of the new structure it is therefore of importance to investigate the potential geotechnical problems that may occur and to prevent these from occuring. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys av slitsmurskonstruktion : En jämförelse av klimatpåverkan mellan en slitsmur och en kombination av spont och platsgjuten betongmur

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jacob Malmström; Erik Nyström; [2019]
  Nyckelord :Retaining wall; Sheet pile; Diaphragm wall; Slurry wall; LCA; Climatic impact; SimaPro; Stödmurar; Spont; Slitsmurar; LCA; Livscykelanalys; Klimatpåverkan; SimaPro;

  Sammanfattning : Västlänken i Göteborg är ett tunnelprojekt för järnväg som skall byggas under centrala Göteborg. Tunneln byggs genom både berg och lera, projektet kommer att använda sig av ett flertal tekniker och konstruktionslösningar. LÄS MER