Sökning: "sport objektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sport objektivitet.

 1. 1. "Alla kan ju inte vara Janne Josefsson" : En kvalitativ studie om publikens förväntningar på objektivitet i sportjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Objektivitet; sportjournalistik; publiken; förväntningar; uses and gratifications; soft news och hard news;

  Sammanfattning : Objektivitet anses vara en central del av journalistik i en demokratisk och västerländsk värld, som bör vara ett vägledande ideal för de yrkesverksamma i deras arbete med att samla och presentera information. Deras professionella uppgifter består bland annat av att återge en sann bild av verkligheten, att visa lojalitet mot medborgare samt att vara opartiska och oberoende. LÄS MER

 2. 2. Sportjournalistens två ansikten : En kvalitativ studie om sportjournalistens objektivt och subjektivt skiftande roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Louise Andersson; Anton Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Sports reporter; columnist; objectivity; subjectivity; cheering journalism; lack of time; controversial; Sportreporter; krönikör; objektivitet; subjektivitet; hejarklacksjournalistik; tidsbrist; kontroversiellt;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka hur reportrar, krönikörer och chefer inom sportjournalistiken förhåller sig till objektivitetsidealet i deras dagliga arbete. Vårt intresse har varit att ta reda på om dessa sju sportjournalister titulerar sig som reportrar, krönikörer eller både och. LÄS MER

 3. 3. Sportjournalister – inte lika bra på att gräva? : En kvalitativ intervjustudie om synen på objektivitetsidealet och kritisk granskning inom sportjournalistiken.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rasmus Senator; Andreas Westerlind; [2016]
  Nyckelord :Sports journalism; objectivity; investigative journalism; commercialization; Sportjournalistik; objektivitet; kritisk granskning; kommersialisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the view of the ideal of objectivity in sports journalism and other factors that can effect a journalists terms to their journalistic ethic such as the commercialization, investigative journalism and their relationship to their sources. The purpose is further to investigate if these different factors differ on a national- or local level of sports journalism. LÄS MER

 4. 4. Laget i ditt hjärta - tills du går till jobbet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tony Skarpenhed; [2013]
  Nyckelord :Sportjournalistik; objektivitet; fotboll; journalistik;

  Sammanfattning : I ett snabbt förändrande medielandskap finns det fog för att undersöka vilken plats de gamla journalistiska idealen har i dagens journalistiska arbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska sportjournalister med fokus på fotbollsjournalistik ser på objektivitetsidealet och hur de anser att deras förhållande till objektivitet ser ut i arbetet. LÄS MER

 5. 5. "No cheering in the press box" : En kvalitativ intervjustudie av hur sportjournalister hanterar lagsympatier i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Annika Alin; Rebecka Strand; [2013]
  Nyckelord :Lagsympatier; sportjournalist; sportjournalistik; objektivitet; subjektivitet; supporter;

  Sammanfattning : I den här studien undersöker vi hur sportjournalister hanterar lagsympatier i sin yrkesroll och hur den oskrivna regeln ”no cheering in the press box” följs i praktiken. Vi har genomfört 17 kvalitativa samtalsintervjuer med sportjournalister som bevakar fotboll och ishockey från rikstäckande medier i Stockholm. LÄS MER