Sökning: "språk begriplighet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden språk begriplighet.

 1. 1. "Tillsammans gör vi samhället möjligt" : En multimodal diskursanalys av kommunikationen på två myndigheters hemsidor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Sörlle; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; sfg; multimodalitet; myndighetskommunikation; klarspråk;

  Sammanfattning : I denna uppsats har två myndigheters webbaserade kommunikation analyserats ur ett kritiskt perspektiv. Detta har gjorts med syfte att undersöka hur dessa myndigheter ägnar sig åt identitetsskapande och ger uttryck för värderingar genom sin visuella och verbalspråkliga kommunikation, huruvida det finns motsättningar mellan detta identitetsskapande och de lagstadgade klarspråkskraven samt ifall det går att se influenser från en kommersiell diskurs i myndighetskommunikationens diskurs. LÄS MER

 2. 2. Ibland litar jag på mig själv. : En intervjustudie ur elevperspektiv kring skolsjälvbild/ academic self-concept, utifrån hanterbarhet och begriplighet kopplat till särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Andrea Boras; Birgitta Helgesson; [2018]
  Nyckelord :Sense of coherence; special needs; learning to read; learning to write; self-image; academic self-concept; KASAM; behov av särskilt stöd; läsinlärning; skrivinlärning; självbild; skolsjälvbild;

  Sammanfattning : Syftet med intervjustudien är att beskriva några elevers känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet av sin skolvardag utifrån det särskilda stöd som ges i relation till språk, - läs – och skrivutveckling. Undersökningen utgår från ett elevperspektiv med fokus på elevernas upplevelser och uppfattningar av sin skolvardag kopplat till hinder och svårigheter de möter kring skoluppgifter de får i skolan. LÄS MER

 3. 3. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

 4. 4. Värdering på olika språk? : En komparativ studie om immateriella tillgångar i IFRS och US GAAP

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Westman; Malin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :IFRS; USGAAP; immateriella tillgångar; läkemedelsbranschen;

  Sammanfattning : Redovisningen styrs av olika regelverk som sätter upp riktlinjer och regler som företag behöver anpassa sig efter. I större delen av världen används det internationella regelverket IFRS, men i USA används regelverket US GAAP. LÄS MER

 5. 5. Klart och tydligt? : En studie av textkommunikation från vårdenhet till patient

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; patientkallelser; mottagaranpassning; klarspråk;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att granska patientinformation från mottagningar och avdelningar vid Enköpings lasarett för att se huruvida kommunikationen från vårdgivare till patient är vårdad, enkel och begriplig. För att uppnå ett resultat analyseras innehåll, språk och grafisk form i tio autentiska patientkallelser. LÄS MER