Sökning: "språk fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden språk fenomen.

 1. 1. Fysikundervisning i förskolan - En kvalitativ studie om pedagogens kunskap och material i fysikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hawazin Saied Swady Muhssen; [2018]
  Nyckelord :Undervisning; fysik; ämneskunskaper; ämnesdidaktiska kunskaper; material;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva om fysikundervisning i förskolan. Syftet i studien är att undersöka hur fysikundervisning sker i förskolan. PISA och TIMMS undersökningar visar på att Sverige har låga resultat i ämnen naturvetenskap och fysik jämfört med andra länder. LÄS MER

 2. 2. "Sproget er et billede av virkeligheden och läsning är ett sätt att tolka den" : Flerspråkig lyrik ur ett translanguaging-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Susanne Södergren; [2018]
  Nyckelord :flerspråkig litteratur; lyrik; poesi; språkväxling; translanguaging; transspråkande; svenska som andraspråk; Haapamäki och Eriksson; Aase Berg; Cia Rinne; Johanna Frid; Gordana Spasic.;

  Sammanfattning : Flerspråkig litteratur är långt ifrån ett nytt fenomen, men forskningsområdet är fortfarande mycket underutforskat. Syftet med studien är att studera språkväxling i flerspråkig lyrik sett ur ett translanguaging-perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Självförtroende och läs- och skrivsvårigheter : Hur lärare arbetar och uppfattningen kring självförtroendets inverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Wikström; [2018]
  Nyckelord :Self-esteem; reading and writing difficulties; teachers; phenomenography; Självförtroende; läs- och skrivsvårigheter; lärare; fenomenografi;

  Sammanfattning : To be able to read is fundamental in our society to cope with both everyday life and education. Simultaneously, it is many times our ability to perform that determines our value. (Taube, 1998, pp. LÄS MER

 4. 4. ADHD i media. En diskursanalys av texter i tre svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Björnstedt; [2018]
  Nyckelord :ADHD; critical discourse analysis; diagnosis; discourse; functional ability; mass media; medication; diagnos; diskurs; funktionsförmåga; kritisk diskursanalys; massmedia; medicinering;

  Sammanfattning : Samhället formas genom vårt språk och därför kan mänsklig kommunikation aldrig betraktas som neutral. Trots det missar den samhällsvetenskapliga forskningen ofta att belysa språkets betydelse för hur komplexa sociala fenomen framställs och förstås. LÄS MER

 5. 5. REPRESENTATIONER AV NORM-BRYTANDE FUNKTIONSVARIATIONER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Normbrytande funktioner; able; normer; diskurs; kritisk diskursanalys; medicinska modellen och sociala modellen; hjälp mottagare.;

  Sammanfattning : Hur vi pratar och skriver konstituerar våra kunskaper och verklighetsuppfattningar och därmed kan en inte betrakta mänsklig kommunikation som en neutral handling. Språket utgör ett redskap som vidmakthåller ability privilege, sociala relationer och maktstrukturer. LÄS MER