Sökning: "språk grupper svenska sociolingvistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden språk grupper svenska sociolingvistik.

 1. 1. En människas språkhistoria : i ljuset av ett vidgat lektbegrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lovisa Alvtörn; [2005]
  Nyckelord :språksociologi; tvåspråkighet; språkbruk; språkvariation; dialekter; sociolekter; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Dialectology; Dialektforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. LÄS MER

 2. 2. Tonala och temporala avvikelser hos svenska inlärare av franska

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Olof Sandgren; [2003]
  Nyckelord :Främmandespråksinlärning; Franska språket; Svenska språket; Intonation; Frasering; Modersmålsbundenhet; Språkinlärning; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag fortsatt den ndersökning av svenska inlärare av franska som påbörjades i min C-uppsats. Avsikten har varit att studera om de språkliga avvikelser från den franska normen som upptäcktes i den förra studien kvarstår även denna gång då studien inte längre gäller vokaldurationer utan istället det tonala förloppet och final förlängning. LÄS MER

 3. 3. Betoningsorsakade durationsökningar för svenska inlärare av franska : en studie av två inlärargruppers vokaldurationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Olof Sandgren; [2002]
  Nyckelord :Främmandespråksinlärning; Franska språket; Svenska språket; Prosodi; Vokallängd; Språkinlärning; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag velat undersöka om de prosodiska skillnaderna mellan svenskan och franskan kan förklara de avvikelser från den franska normen som återfinns hos nästan alla svenska inlärare av franska, i det närmaste oberoende av hur länge man har studerat språket. Jag ville studera om skillnaderna kunde härledas till olikheterna mellan de båda rytmiska språktyperna stress-timing och syllable-timing, där svenskan anses tillhöra den förra och franskan den senare. LÄS MER