Sökning: "språk i norden"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden språk i norden.

 1. 1. ”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden” : En läromedelsanalys av multimodalitet i nordiska språk i läromedel för gymnasiets Svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Nina Remesaho Willner; [2022]
  Nyckelord :svenskämnesdidaktik; multimodal analys; socialsemiotik; ut-vidgat textbegrepp; läromedelsanalys; nordiska språk; grannspråks-undervisning;

  Sammanfattning : Abstract: Arbetet är en läromedelsanalys som med hjälp av multimodal textanalys undersöker innehåll och utformning av ämnesområdet ”språkförhållanden i Sverige och övriga Norden” i läromedel för gymnasiets Svenska 2. Studien ämnar besvara frågorna: 1. LÄS MER

 2. 2. ”När jag hör ordet norden så tänker på ett ställe där alla får vara med och tycka osv. Och ett ställe där språket och människorna är viktiga.” : Fallstudie om nordisk identitet genomförd i svensk gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :nordisk identitet; attityder; grannspråk; skandinaviska språk; nordiska språk; gymnasieskolan.;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasiet anges att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en nordisk identitet. Detta tillfaller svenskämnet då formuleringar om Norden endast återfinns här. LÄS MER

 3. 3. Håller grannspråken ihop svensklärarna? : Undervisning i övriga nordiska språk på lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Wilhelm Petersson; [2020]
  Nyckelord :grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarutbildning; lärarstudenter; svenskämnet; grannspråksdidaktik; nordisk språkgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i och om övriga nordiska språk är organiserad på ämneslärarutbildningen i svenska. Ett delsyfte är att undersöka universitetslärares erfarenhet av att ge sådan nordisk undervisning. Materialet för studien är kursplaner från samtliga 28 ämneslärarutbildningar i svenska. LÄS MER

 4. 4. Svenskämnets styvbarn? : En kvalitativ intervjustudie om nordiska språk i svenskämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :grannspråkskompetens; grannspråksundervisning; Gy 2011; gymnasiet; lärar¬attityder; nordiska språk i skolan; språken i Norden; Svenska 2; svensklärare; svenskämnet;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks svensklärares arbete med och inställning till grannspråks­under­visning i gymnasieskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Flera tidigare undersökningar pekar på problem såsom att lärare uppskattar sin grannspråks­kompetens som låg och nedprioriterar momentet. LÄS MER

 5. 5. Grannspråksundervisning - svensklärarens dåliga samvete : En kvalitativ intervjustudie med fyra svensklärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Skoland Jansson; [2018]
  Nyckelord :Neighbouring languages; teaching neighbouring languages; Nordic languages; teacher attitudes; high school; upper secondary school; grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarattityder; gymnasieskolan; Nabospråk; nabospråksundervisning; nordiske språk; lærerholdninger; videregående;

  Sammanfattning : Deklarationen om nordisk språkpolitik syftar till att stärka grannspråksförståelsen i Norden och i det arbetet spelar skolan en roll genom svenskundervisningen. Trots deklarationen har grannspråksundervisningen i svensk skola kallats svensklärarens dåliga samvete och Sverige har fått kritik för att inte arbeta nog med detta inom skolan för att möta målen. LÄS MER