Sökning: "språk mellan ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden språk mellan ungdomar.

 1. 1. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 2. 2. Genusperspektiv i grafiska romaner : Semiotisk innehållsanalys av tre grafiska romaner för ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Amanda Jonusas; Sherin Alabtah; [2023]
  Nyckelord :bildundervisning; grafiska romaner; genusperspektiv; serier;

  Sammanfattning : Grafiska romaner har många dimensioner och kan analyseras på olika sätt. Dessa har ofta utgjort föremål för analyser av - och tolkningar kring - genusperspektivet. LÄS MER

 3. 3. ”Det är som en dikt egentligen, men ändå inte” : Gymnasieungdomars samtal om den lyrik de läser på sin fritid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cajsa Ranglin; [2023]
  Nyckelord :upper secondary school; Swedish; poetry; affect-based strategy; reader-response; gymnasieskolan; svenska; lyrik; affektiv utvärdering; reader-response;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att det finns en diskrepans mellan poesiläsningen i skolan och gymnasieungdomars fritidsläsning av poesi är syftet med studien att ge ett kunskapsbidrag om vilka spår av svenskämnet som kan urskiljas ur ungdomars samtal om den lyrik de läser på fritiden. För att möta studiens syfte har följande frågeställningar besvarats (1) Vad präglar gymnasieungdomars val av lyrik? (2) Hur präglas lyriksamtalen av ämnesspecifikt språk? (3) Vad kan framträda i lyriksamtal när gymnasieungdomar själva väljer lyrik utifrån vad de läser på fritiden? Metoden som användes var fokusgruppsamtal med 16 ungdomar som läser kursen svenska 3. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselevers attityder till skönlitteratur med multietniskt ungdomsspråk respektive standardsvenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Josefin Sehmi; Sanna Sardar Muhamad; [2023]
  Nyckelord :Multietniskt ungdomsspråk; igenkänning; matchning; språkattityder; språkstilar; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar attityder till språkstilarna multietniskt ungdomsspråk och standardsvenska i skönlitteratur utifrån ett andraspråksperspektiv och ett elevperspektiv. Skönlitteratur har en betydande roll för språkutvecklingen, men samtidigt minskar läslusten hos ungdomar allt mer. LÄS MER

 5. 5. Metaforkunskap hos svensktalande ungdomar med cochleaimplantat : En pilotstudie med kvantitativ och kvalitativ studiedesign

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nada Al-Alaq; [2022]
  Nyckelord :Figurative language; metaphor knowledge; metaphors; auditory deprivation AD ; cochlear implant CI ; Figurativt språk; metaforkunskap; metaforer; auditiv deprivation AD ; cochleaimplantat CI ;

  Sammanfattning : Det är viktigt att ha god språkförmåga och ett brett ordförråd för kunskapsinhämtning och kommunikation. Idag ställs det höga krav på språkförståelse, därtill förståelse av metaforer. Metaforer är en typ av figurativt språk vars tolkning inte är bokstavlig. LÄS MER