Sökning: "språk och makt"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden språk och makt.

 1. 1. En samarbetsvillig och engagerad lagarbetare : Konstruktioner av gymnasielärare i dagens platsannonser

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Katarina Hellman; [2020]
  Nyckelord :Gymnasielärare; lärarbrist; förväntningar; platsannonser; språk; lärarkonstruktioner; Fairclough; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Sverige har en problematisk lärarbrist parallellt med en stor efterfrågan på välutbildade medborgare med gymnasieexamen. De förväntningar som från arbetsgivares sida ställs på gymnasielärare utgör den centrala utgångspunkten för denna studie. LÄS MER

 2. 2. "Vad PK du är" : En etnografisk studie av åsikter om politisk korrekthet i ett samtida Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Amanda Lygdman; [2019]
  Nyckelord :”Politisk korrekthet”; maktstrukturer; diskriminering; språk; värderingar; fasad; grupp; symbolisk makt; färgblindhet;

  Sammanfattning : Politisk korrekthet är en komplex term. Den här uppsatsen undersöker hur åsikter om denna term uttrycks och hur detta påverkar oss i sociala sammanhang. Empirin består utav djupintervjuer med totalt åtta informanter. LÄS MER

 3. 3. "Vad PK du är" : En etnografisk studie av åsikter om politisk korrekthet i ett samtida Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Amanda Lygdman; [2019]
  Nyckelord :Kulturantropologi; politisk korrekthet ; maktstrukturer; diskriminering; språk; grupp; symbolisk makt; färgblindhet;

  Sammanfattning : Politisk korrekthet är en komplex term. Den här uppsatsen undersöker hur åsikter om denna term uttrycks och hur detta påverkar oss i sociala sammanhang. Empirin består utav djupintervjuer med totalt åtta informanter. LÄS MER

 4. 4. Att styras genom krav på ständig utveckling : En diskursanalytisk studie av Sveriges Kommuner och Landstings konstruktioner av lärare

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Annika Morén; [2019]
  Nyckelord :Lärare; lärarkonstruktioner; konstruktioner; socialkonstruktionism; diskursanalys; kritisk diskursanalys; diskursteori; Fairclough; Laclau och Mouffe; makt; språk; myndighet; intresseorganisation; arbetsgivarorganisation; skola; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga och söka kunskap om vilka föreställningar om lärare som finns representerade inom intresse- och arbetsgivarorganisationen SKL så som de kommer till uttryck i deras utgivna texter, samt att försöka förstå dessa ur ett diskursanalytiskt maktperspektiv. Genom att genomföra en diskursanalys utifrån såväl Faircloughs som Laclau och Mouffes teorier kunde nodalpunkten utveckling identifieras, vilken sedan studerades utifrån vilken innebörd den gavs i förhållande till ett antal olika aktörskategorier kopplat till skolan. LÄS MER

 5. 5. Mellan Sänkan och Höjden : En maktanalys av romanen Björnstad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linnea Borg; [2019]
  Nyckelord :power; ice hockey; quality; socioeconomic background; silence culture; Foucault; Fredrik Backman; Björnstad; makt; ishockey; kvalitet; socioekonomisk bakgrund; tystnadskultur; Foucault; Fredrik Backman; litteraturanalys;

  Sammanfattning : Genom en maktanalys undersöks i den här uppsatsen hur ishockeyspelarnas idrottsliga kvalitet kontra deras socioekonomiska förutsättningar framställs i Fredrik Backmans roman Björnstad. Utifrån Michel Foucaults teori om det dynamiska styrkeförhållandet görs en analys av hur maktförhållandena utspelar sig mellan spelare med olika idrottslig kvalitet och socioekonomisk bakgrund. LÄS MER