Sökning: "språkalternering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet språkalternering.

  1. 1. "Hon säger att du ska vända dig" : en skuggningsstudie om flerspråkiga barns språkanvändning i förskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Suzana Mustafa; [2018]
    Nyckelord :Flerspråkiga barn; förskola; modersmål; delaktighet; interaktion; språkalternering; sociokulturella perspektivet;

    Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som belyser att det finns ett behov av forskning kring flerspråkiga barns användning av språk i förskolan. Därför vill jag med denna studie undersöka hur barn som har annat modersmål än svenska interagerar med barn och personal samt vilka möjligheter för deltagande de får i förskolan. LÄS MER